Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE NR 3.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 04 lipca 2023 r.

OGŁOSZENIE NR 3.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 04 lipca 2023 r.

OGŁOSZENIE NR 3.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 04 lipca 2023 r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (kolej linowa),
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (kolej linowa),
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (amfiteatr).

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałami Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna:

- Nr XXXIX.477.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie, zmienionej Uchwałą Nr L.633.2022 z dnia 27 października 2022 r.,

- Nr XXXIX.478.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna, zmienionej Uchwałą Nr L.634.2022 z dnia 27 października 2022 r.,

- Nr LI.648.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (kolej linowa),
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (kolej linowa),
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (amfiteatr),

 

w dniach od 12 lipca 2023 r. do 2 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna) pok. nr 17, w godzinach urzędowania.

 

Ponadto projekty zmian miejscowych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, pok. nr 8 o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do ww. projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna: w formie papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (33-370 Muszyna, Rynek 31), w tym podczas dyskusji publicznej, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@muszyna.pl, oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Uwagi są rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz na stronie internetowej urzędu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej "RODO" - informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą e-mail: rodo@muszyna.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.muszyna.pl - Strefa Miejska, zakładka: klauzula informacyjna”.

 

 

                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna