Przejdź do stopki

Informacje dla osób Głuchych

Treść

 

1. Informujemy, iż osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się zwane dalej "osobami uprawnionymi" mogą komunikować się z Urzędem Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przy wykorzystaniu następujących środków wspierających komunikowanie się:

a) e-mail: gmina@muszyna.pl

b) faks: 18 477 79 21

c) ePUAP: urzadmuszyna

2. Osoby uprawnione - petenci Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą wcześniej wymienionych środków wspierających komunikowanie się, wypełniając zgłoszenie potrzeby skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.muszyna.pl w zakładce „wnioski w sprawie dostępności”. Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

3. Usługa  tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

4. Osoba uprawniona ma  także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).