Sesje on-line

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) zwołuję XLIX SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w dniu 29 września 2022 r. na godzinę 15:30, która odbędzie się w budynku Dworu Starosty, ul. Kity 17

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami .
 4. Interpelacje radnych.
 5. Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
 6. Odpowiedzi na zapytania.
 7. Oświadczenia Radnych Powiatowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.494.2021 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2022 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2022 Nr XLI.495.2021 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XLIV.558.2022 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31.03.2022 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do roku 2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV.551.2022 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Leśnej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Żegiestowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy Al. Zdrojowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przedwstępnej nabycia przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna własności nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Podgórnej
 15. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

/Jerzy Majka/