Sesje on-line

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559) zwołuję XLV SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w dniu 28 kwietnia 2022 r. na godzinę 15:30, która odbędzie się w budynku Dworu Starosty, ul. Kity 17

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje.
 6. Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
 7. Odpowiedzi na zapytania.
 8. Oświadczenia Radnych Powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.494.2021 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2022 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2022 Nr XLI.495.2021 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
 12. Przegłosowanie rozstrzygnięcia w sprawie uwag do projektu planu w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna.
 14. Przegłosowanie rozstrzygnięcia w sprawie uwag do projektu planu w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Słonecznej
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Nowej
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.280.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25.08.2016 r. w sprawie: akceptacji założonych we wniosku o dofinansowanie i Studium Wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” planów taryfowych wraz z ewentualną, wieloletnią prognozą dopłat do taryf zmienionej Uchwałą Nr XXII.254.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXVII.312.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 7 grudnia 2020 r., oraz uchwałą Nr XXXV.433.2021 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz uchwałą Nr XLI.514.2021 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2021 r.
 19. Podjęcie uchwały w ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w odniesieniu do gospodarstw domowych w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XLIV.557.2022 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.234.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz nadania jej statutu.
 22. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

            

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

/Jerzy Majka/