Przejdź do stopki

Sesje on-line

Treść

OGŁOSZENIE na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) informuję, że LXVIII SESJA RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. o godzinie 15:30 w budynku Ratusza, ul. Rynek 34

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD SESJI:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady MiGU Muszyna.
3.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.
4.    Interpelacje Radnych.
5.    Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
6.    Odpowiedzi na zapytania.
7.    Wystąpienia Radnych Powiatowych.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2024.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2024-2040.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Muszynie.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Złockie w gminie Muszyna.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  w 2024 roku”.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2024-2030.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie.
17.    Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

 

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

/Jerzy Majka/