Sesje on-line

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXXV SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w dniu 30 czerwca 2021. na godzinę 15:30 w budynku Ratusza w Muszynie (płyta główna Rynku)

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje.
 6. Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
 7. Odpowiedzi na zapytania.
 8. Oświadczenia Radnych Powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.319.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2021 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2021 Nr XXVIII.320.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2020 r.
 11. Wprowadzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do raportu o stanie gminy za 2020 rok.
 12. Rozpatrzenie raportu i debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2020 rok z udziałem Radnych i mieszkańców miasta i gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wotum zaufania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2020 rok
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do  Stowarzyszenia  „Sądecki Obszar Funkcjonalny” (SOF).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Złockiem.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna na rok szkolny 2021/2022.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. „ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Sączu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna na rzecz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Muszynie oraz ustanowienie służebności przesyłu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Muszynie.
 22. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr VII.83.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Milik w gminie Muszyna.
 23. Przegłosowanie rozstrzygnięcia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Złockie w gminie Muszyna.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Złockie w gminie Muszyna.
 25. Przegłosowanie rozstrzygnięcia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w gminie Muszyna.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w gminie Muszyna.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Muszyna.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Milik w gminie Muszyna.
 29. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXIV.409.2021 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.280.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25.08.2016 r. w sprawie: akceptacji założonych we wniosku o dofinansowanie i Studium Wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” planów taryfowych wraz z ewentualną, wieloletnią prognozą dopłat do taryf zmienionej Uchwałą Nr XXII.254.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXVII.312.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 7 grudnia 2020 r.
 30. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w odniesieniu do gospodarstw domowych w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.280.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25.08.2016 r. w sprawie: akceptacji założonych we wniosku o dofinansowanie Studium Wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” planów taryfowych wraz z ewentualną, wieloletnią prognozą dopłat do taryf zmienionej Uchwałą Nr XXII.254.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXVII.312.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 7 grudnia 2020 r.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w odniesieniu do gospodarstw domowych w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 33. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                                                 Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

                                                                                                                 Jerzy Majka