Sesje on-line

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LVII SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w dniu 25 maja 2023 r. na godzinę 15:30, która odbędzie się w budynku Ratusza, ul. Rynek

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wręczenie Jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeński
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami .
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
 7. Odpowiedzi na zapytania.
 8. Wystąpienia Radnych Powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII.655.2022 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2023-2035.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  na rok 2023
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Żegiestowie
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Kity
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Piłsudskiego
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Złockiem
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych.
 16. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

/Jerzy Majka/