Sesje on-line

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) zwołuję LIII SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w dniu 26 stycznia 2023 r. na godzinę 15:30, która odbędzie się w budynku Ratusza, ul. Rynek 34

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LII sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami .
 4. Interpelacje radnych.
 5. Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
 6. Odpowiedzi na zapytania.
 7. Wystąpienia Radnych Powiatowych.
 8. Wystąpienie Przedstawiciela Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” oraz przegłosowanie Rezolucji Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie  udzielania poparcia dla inicjatywy ustalenia zasad oczyszczania i uporządkowania linii brzegowej Jeziora Rożnowskiego zawartej w Uchwale Nr 14/2022 z dnia 14 maja 2022r, podjętej przez Delegatów Społeczno–Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”  w Nowym Sączu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII.655.2022 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2023-2035
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2023 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2023 Nr LII.656.2022 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.360.2021 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2021 - 2026
 15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna podjętych w 2022 roku.
 16. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

/Jerzy Majka/