Przejdź do stopki

Sesje on-line

Treść

OGŁOSZENIE III SESJA RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA odbędzie się w dniu 28 CZERWCA 2024 r. na godzinę 15:30 w Muszynie, RATUSZ, ul. Rynek.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD SESJI:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady MiGUM.

3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z  działalności za okres między sesjami .

4. Interpelacje Radnych.

5. Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.

6. Odpowiedzi na zapytania.

7. Wystąpienia Radnych Powiatowych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2024-2040.

10. Rozpatrzenie raportu i debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2023 rok z udziałem Radnych i mieszkańców miasta i gminy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wotum zaufania.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2023 rok.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy   Uzdrowiskowej Muszyna z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania udziału w nieruchomości położonej w Muszynie, przez jej współwłaścicieli na rzecz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

15. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia obiektów inżynierii lądowej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w  Powroźniku Nr 210/1.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w  Powroźniku Nr 211.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Leśnej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV.678.2023 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadania pn.: „Zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”.

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

23. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

/Jerzy Majka/