Przejdź do stopki

Sesje on-line

Treść

OGŁOSZENIE na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póżn. zm.) informuję, że LXIV SESJA RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. o godzinie 15:30 w budynku Ratusza, ul. Rynek

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXII i  LXIII sesji nadzwyczajnej
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami .
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
 6. Odpowiedzi na zapytania.
 7. Wystąpienia Radnych Powiatowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII.655.2022 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2023-2040
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej
 14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej
 15. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Ogrodowej
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Andrzejówce ograniczonym prawem rzeczowym
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, położonej w Powroźniku
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Szczawnik - Jaworzynka" na terenie wsi Szczawnik
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV.429.2021 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Muszyna
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.594.2022 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowości Jastrzębik, Złockie i Szczawnik w gminie Muszyna z późn. zm.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem lub umów z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.
 24. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

 

 


Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

/Jerzy Majka/