Sesje on-line

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40) zwołuję LV SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w dniu 30 marca 2023 r. na godzinę 15:30, która odbędzie się w budynku Ratusza, ul. Rynek

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wręczenie Jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie
 3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami .
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
 7. Odpowiedzi na zapytania.
 8. Wystąpienia Radnych Powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII.655.2022 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2023-2035.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2023 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2023 Nr LII.656.2022 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Powroźniku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Złockiem.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Szczawniku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Powroźniku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Szczawniku
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Nowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Żegiestowie w związku z realizacją roszczenia Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna o nabycie własności działki.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Szczawniku.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII.602.2022 z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie.
 23. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV.632.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, zmienionego Uchwałą Nr XXI.242.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2020r.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2023.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem lub umów z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
 28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna zadań w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej nr 971 w latach 2022-2023 na odcinku o łącznej długości 20,033 km oraz wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 30. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

/Jerzy Majka/