Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://muszyna.pl/.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości

Wyłączenia:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023-12-18

Data aktualizacji deklaracji: 2023-12-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Iwona Demkowicz-Sułkowska

E-mail osoby kontaktowej: idemkowiczsulkowska@muszyna.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 18-472-50-57

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Adres organu odwoławczego: ul. Rynek 31 33-370 Muszyna

Adres e-mail organu odwoławczego: gmina@muszyna.pl

Telefon organu odwoławczego: 48 18 471 40 09

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków.
2. Budynek wybudowany w okresie międzywojennym. Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody nie posiadają spocznika.
3. Są pochylnie, pętla indukcyjna. Brak platform, informacji głosowych.
4. Przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
6. Brak możliwości bezpośredniego skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online. Jest możliwość umówienia tłumacza języka migowego - po złożeniu wniosku do trzech dni od zgłoszenia podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego.
7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) w formie wsparcia innej osoby w poruszaniu się po budynku, możliwości wirtualnego „wejścia” do obiektu.
9. Poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynku nie umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcia do wszystkich pomieszczeń budynku, w których prowadzona jest podstawowa obsługa interesantów. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że mimo braku możliwości wstępu do większości pomieszczeń wprowadzono odpowiednie rozwiązania techniczne które zniwelowały istniejące bariery. Dostosowano parter budynku urzędu od strony ul. Kity tak aby wszyscy interesanci którzy wymagają pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku mogli z niej skorzystać. Umożliwiono osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim samodzielny wjazd do środka budynku i załatwienie spraw z zakresu: 
Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, spraw Wojskowych, spraw z zakresu
Handlu oraz Działalności Gospodarczej, spraw związanych z Gospodarką komunalną oraz wszystkich czynności w Kasie Urzędu samodzielnie. 
Wyznaczono pomieszczenie (nr pokoju 30) na parterze budynku do którego przychodzą pracownicy celem obsługi pozostałych spraw. Pracownik kasy informuje telefonicznie pracowników o osobie która jest w budynku i wymaga pomocy przy załatwieniu sprawy. W pokoju nr 30 znajduje się również pętla indukcyjna oraz stanowisko komputerowe przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami.
10. Ze względów technicznych i prawnych, nie jesteśmy w stanie zapewnić dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 3. Część niższa siedziby Urzędu wykonana jako budynek trójtraktowy (biura+korytarz+biura). Komunikacja odbywa się poprzez jedną klatkę schodową. Z klatki schodowej do pomieszczeń biurowych prowadzą korytarze zlokalizowane pomiędzy ścianami konstrukcyjnymi budynku. Istniejący układ konstrukcyjny ścian- bez konieczności dokonania de facto przebudowy obiektu - uniemożliwia dostosowanie obiektu do obecnych przepisów budowlanych i pożarowych. Przewidywane koszty dostosowania obiektu są niewspółmierne do oczekiwanych efektów. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt położenia budynku w strefie „A” ochrony konserwatorskiej i uwzględniania wytycznych konserwatora zabytków przy ingerencji w bryłę obiektu. Ponadto obecnie opracowywana jest ekspertyza p.poż. która posłuży do uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów ze względu braku możliwości dostosowania budynku Urzędu nawet pod względem pożarowym i ewakuacji.
11. Podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się: 

  • Kontakt telefoniczny, 
  • Kontakt korespondencyjny, 
  • Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych, 
  • Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, 
  • Przesyłanie faksów.

12. Wszystkie nowe inwestycje są projektowane zgodnie z art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217).

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.