Przejdź do stopki

Aktualizacja Planów Rozwoju Uzdrowiska

Treść

SPOTKANIE KONSULTACYJNO-INFORMACYJNE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI
 PLANU ROZWOJU UZDROWISKA MUSZYNA ORAZ PLANU ROZWOJU UZDROWISKA ŻEGIESTÓW-ZDRÓJ

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zaprasza przedstawicieli  przedsiębiorców oraz środowisk lokalnych z terenu Uzdrowiska Muszyna oraz Uzdrowiska Żegiestów-Zdrój  na  spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące  aktualizacji Planu Rozwoju Uzdrowiska Muszyna (PRU) oraz Planu Rozwoju Uzdrowiska Żegiestów-Zdrój (PRU).

Spotkanie poprowadzą pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, którzy omówią harmonogram prac związanych z aktualizacją PRU oraz przedstawią zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO poddziałanie 6.3.2.

Termin spotkania: 03 stycznia 2018 r. (środa) godz. 13.00

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna - sala narad  (nr 8) I piętro, ul. Rynek 31


AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU UZDROWISKA
MUSZYNA NA LATA 2016-2023

ORAZ

AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU UZDROWISKA
ŻEGIESTÓW - ZDRÓJ NA LATA 2016-2023

Informujemy, iż w marcu 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego planuje ogłosić dodatkowy nabór do działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne.

Zgodnie z wytycznymi w ramach poddziałania 6.3.2 planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty 
i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej.

Dodatkowo, jako część szerszego projektu (związanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej), możliwe będą działania związane
z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi wewnętrzne.

W ramach poddziałania 6.3.2 wspierana będzie infrastruktura rekreacyjna, przeznaczona na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze lub krajobrazowe danego obszaru. Nie będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe
(w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny za wyjątkiem kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych
i mineralnych) oraz budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym.

W ramach podziałania 6.3.2 nie będą wspierane inwestycje dotyczące obiektów hotelarskich i parków rozrywki.

Mając na uwadze, potrzebę opracowania przez miejscowości uzdrowiskowe Planu Rozwoju Uzdrowiska  oraz ich uchwalenie przez Rady Gminy wynikającą  z formalnego wymogu nałożonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jako kryterium dopuszczające do możliwości aplikowania o środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działań związanych z uzdrowiskiem, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna przyjęła Plany Rozwoju Uzdrowiska dla obu zlokalizowanych na terenie gminy uzdrowisk:

- Plan Rozwoju Uzdrowiska Muszyna na lata 2016-2023 przyjęty Uchwałą Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXI/220.2016 z 28 kwietnia 2016 r., zmieniony Uchwałą nr XXIII.244.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30  czerwca 2016 r.

- Plan Rozwoju Uzdrowiska Muszyna na lata 2016-2023 przyjęty Uchwałą Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXI/221.2016 z 28 kwietnia 2016 r., zmieniony Uchwałą nr XXIII.243.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016 r. 

Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest umieszczenie w planie finansowym Programu Rozwoju Uzdrowisk przygotowywanym przez gminę, planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna przystępuje do aktualizacji Planu Rozwoju Uzdrowiska poprzez:

-  weryfikację projektów zgłoszonych w poprzedniej wersji dokumentów poprzez wprowadzenie korekt w zmienianym zakresie

-  identyfikacje nowych projektów poprzez umieszczenie ich na liście planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach Planu.

 

Podmioty, które planują ubiegać się o wsparcie ze środków RPO WM 2014-2020, prosimy o zgłoszenie swoich zaktualizowanych/nowych projektów poprzez wypełnienie karty zgłoszenia zadania do PRU – aktualizacja i wysłanie na adresy e-mail pjanuszewski@muszyna.pl oraz mporemba@muszyna.pl,  a także wersję podpisaną złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna do dnia 15 grudnia 2017r.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia zadania do PRU - aktualizacja

PRU Muszyna: https://bip.malopolska.pl/umigmuszyna,a,1301413,plan-rozwoju-uzdrowiska-muszyna-na-lata-2016-2023.html

PRU Żegiestów: https://bip.malopolska.pl/umigmuszyna,a,1301416,plan-rozwoju-uzdrowiska-zegiestow-zdroj-na-lata-2016-2023.html