Przejdź do stopki

Patronat Burmistrza

Treść

Regulamin przyznawania Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna


1. O Patronat Honorowy Burmistrza Muszyny, mogą ubiegać się wyłącznie podmioty organizujące przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu i randze dla Gminy Muszyna, posiadające zasięg międzynarodowy, ogólnopolski lub regionalny.
2. Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym i reklamowym.
3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat Honorowy przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.
4. W celu uzyskania Patronatu Honorowego, organizator obowiązany jest przesłać Wniosek o Patronat Honorowy Burmistrza Muszyny.
5. Wniosek należy składać na adres:
Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna
6. Prośba o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Burmistrza Muszyny powinna być dostarczona do Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia.
7. Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu, bądź o odmowie przyznania Patronatu Honorowego.
8. W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki i in.) poprzez zamieszczenie:
- aktualnego logotypu Muszyny,
- aktualnego herbu Muszyny,
- informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowym Burmistrza Muszyny.
9. Przyjęcie Patronatu Honorowego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Burmistrza Muszyny w przedsięwzięciu.
10. O środki finansowe związane z planowanym przedsięwzięciem należy się ubiegać wyłącznie w konkursach grantowych organizowanych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna.
11. Wydarzenia, które zostały objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Muszyny mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej www.muszyna.pl
12. Sprawy z zakresu Honorowego Patronatu prowadzone są przez Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 472 59 15 lub 18 472 59 22.
13. W przypadku wnioskowania o udział w Komitecie Honorowym Burmistrza Muszyny, obowiązują takie same procedury, jak w przypadku Patronatu Honorowego.

Pliki do pobrania:

Wniosek o Patronat Honorowy Burmistrza Muszyny

Muszyna Herb - .JPG

Muszyna Herb - w wersji wektorowej .CDR (Corle Draw wersja 12)

Muszyna Herb - w wersji wektorowej .PDF

Muszyna Logo - .JPG

Muszyna Logo - w wersji wektorowej .CDR (Corel Draw wersja 12)

Muszyna Logo - w wersji wektorowej .PDF