Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej nr 292941 K ul. Ogrodowej, w km od 1+040 do km 1+898 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna

Treść

Nazwa projektu: Remont drogi gminnej nr 292941 K ul. Ogrodowej, w km od 1+040 do km 1+898 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna.

Program: Państwowy Fundusz Celowy – Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych (RFDS)
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 28.02.2024 r.
Wartość projektu: 956 410,53 zł
Koszty kwalifikowane: 946 617,27 zł
Kwota dofinansowania: 473 308,00 zł (49,99993 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny ogółem: 483 102,53 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 30.06.2024 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa poprzez remont drogi gminnej 292941K ul. Ogrodowej w miejscowości Muszynie na długości 858 m.

Zakres realizacji inwestycji obejmuje:

1. Roboty rozbiórkowe

2. Odwodnienie:

- ułożenie ścieków betonowych  – 46 m,

- oczyszczenie rowów  – 363 m,

- oczyszczenie przepustów – 48m,

- wymiana studni chłonnej – 1 szt.,

- wymiana kanału z rur PCV – 25 m.

3. Remont podbudowy:

- podbudowa z kruszywa naturalnego – stabilizacja cementem, warstwa wzmacniająca z   geowłókniny, warstwa dolna i górna – łącznie 14 674,80 m2

4. Remont nawierzchni jezdni:
- regulacja studzienek łącznie 24 szt.

- położenie nawierzchni asfaltowej wiążącej – gr. 4 cm, 3 123,30 m2,
- położenie nawierzchni asfaltowej ścieralnej – gr. 4 cm, 3 123,30 m2.

5. Pobocza:

-  wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego – 600,00 m2.

- wykonanie zjazdów z kostki brukowej – 3,8 m2.

 

Lokalizacja:

Droga gminna  nr 292941K ul. Ogrodowa w Muszynie

Status: projekt w trakcie realizacji