Przejdź do stopki

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016 - 2023

Treść

INFORMACJA

o wynikach naboru kandydatów na członków do Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016-2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru uzupełniającego kandydatów na członków do Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016-2023, przeprowadzonego w okresie od dnia 26 maja 2017r. do dnia 02 czerwca 2017r.

Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1. Marzena Wantuch-Motyka - Inspektor w Referacie Rozwoju Lokalnego, Inwestycji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska,

2. Paweł Rogóż – Referent w Referacie Rozwoju Lokalnego, Inwestycji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska,

3. Ewa Natonek – Pomoc administracyjna w Referacie Rozwoju Lokalnego, Inwestycji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska,

na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w dniu 9 czerwca 2017r, wybrała następujące kandydatury:

L.p.

Imię i nazwisko kandydata

Przedstawicielstwo

Data wpływu formularza do UMiGU Muszyna

Weryfikacja

1.

Andrzej Gancarz

Przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

29.05.2017

Ocena pozytywna

2.

Katarzyna Kucia-Garncarczyk

Przedstawiciele mieszkańców spoza obszarów rewitalizacji

31.05.2017

Ocena pozytywna

3.

Ryszard Handzlik

Przedstawiciele mieszkańców spoza obszarów rewitalizacji

31.05.2017

 

Ocena pozytywna

4.

Andrzej Grzyb

Mieszkańcy obszarów rewitalizacji

01.06.2017

Ocena pozytywna

5.

Józefa Stec

Mieszkańcy obszarów rewitalizacji

01.06.2017

Ocena pozytywna

6.

Dorota de Morże Czerniec

Mieszkańcy obszarów rewitalizacji

01.06.2017

Ocena pozytywna

7.

Krzysztof Trela

Przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą

02.06.17

Ocena pozytywna

8.

Jarosław Hans

Mieszkańcy obszarów rewitalizacji

02.06.2017

Ocena pozytywna

Wymienione osoby spełniły wszystkie kryteria rekrutacyjne. 

ZARZĄDZENIE Nr 77.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016–2023 

INFORMACJA o wynikach naboru kandydatów na członków do Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016-2023 

 


 

OA.0050.3.4.2017 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW  DO KOMITETU REWITALIZACJI

Zgodnie z § 2 ust.11  Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji  (załącznik nr 1 do  Uchwały Nr XXXIV.393.2017   Rady  Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 kwietnia 2017r.)  Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członków do Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016–2023, który  prowadzony będzie od  dnia  26 maja 2017r. do dnia 02 czerwca 2017r. (do godz: 15:30).

Komitet Rewitalizacji, zwanym dalej Komitetem stanowi  forum  współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza.

Komitet powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w drodze zarządzenia. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, tj. do końca 2023r. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

Komitet Rewitalizacji może liczyć nie mniej niż 7 osób  i nie więcej nić 25 członków, w tym:

1) nie więcej niż 5 przedstawicieli Urzędu Miasta i Uzdrowiskowej Muszyna i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Burmistrza Miasta i Gminy  Uzdrowiskowej Muszyna,

2) nie więcej niż 5 przedstawicieli Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wskazanych przez Radę Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

3) nie więcej niż 4 przedstawicieli mieszkańców obszarów rewitalizacji,

4) nie więcej niż 2 właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarach rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa),

5) nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców spoza obszarów rewitalizacji,

6) nie więcej niż 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą,

7) nie więcej niż 3 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJCE SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnego formularza zgłoszeniowego, którego wzór jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, na stronie internetowej Urzędu: www.muszyna.pl w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Wypełniony formularz  należy dostarczyć w zaklejonej kopercie:

1) drogą korespondencyjną na adres urzędu: Urząd Miast i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna 

2) bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, w godzinach pracy tj. pn 8.00do 16.00, wt-pt 7.30do 15.30

- z dopiskiem: „Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji Gminy Muszyna”

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

1)  z datą wpływu przed terminem tj. 26 maja 2017r. oraz po terminie naboru: 02 czerwca 2017r.

2)  niepodpisane,

3)  przesłane w innej formie niż obowiązujący formularz zgłoszeniowy.

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu Rewitalizacji zostanie umieszczona po zakończeniu procesu rekrutacji na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

W załączeniu udostępniamy do pobrania:

1) Uchwałę  Nr XXXIV.393.2017   Rady  Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie: określenia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji.

2)  Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.

Osoby do kontaktu:
Przemysław Januszewski,  Ewa Natonek
Referat Rozwoju Lokalnego, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

tel. 18 472 50 53
pjanuszewski@muszyna.pl, etanoek@muszyna.pl

Uchwała Nr XXXIV.393.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji 

Zarządzenie Nr 72.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów na członków do Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016–2023

 


Uchwała Nr XXXV.398.2017
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.363.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016-2023”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 14 ust.1 i art. 19 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.),

Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr XXXI.363.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016- 2023”  wprowadza się następująca zmianę:

Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI.363.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016- 2023” i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 Uzasadnienie

W dniu 23 lutego 2017 roku uchwałą nr XXXI.363.2017  Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przyjęła Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016- 2023.

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wnioskiem z dnia 28.02.2017 r. wystąpił o wpis Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016- 2023, do Wykazu programu rewitalizacji województwa małopolskiego. Wpis do Wykazu programów jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o wsparcie na projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WM 2014-2020.

Program rewitalizacji, aby mógł zostać wpisany w ww. Wykazu, musi posiadać określone cechy i elementy – zgodne z elementami i cechami programów rewitalizacji określonymi
w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

W wyniku oceny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016-2023, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego sformułował wskazówki, co do zakresu
i sposobu koniecznych zmian w Programie Rewitalizacji. W związku z powyższym wprowadzono konieczne zmiany do Gminnego Programu Rewitalizacji, wynikające bezpośrednio z uwag zgłoszonych przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Pobierz załącznik do uchwały Nr XXXV.398.2017


 

 

OA.0050.3.3.2017 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

O NABORZE CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI

 Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXIV.393.2017  Rady Miast i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie: określenia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji  ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016–2023.

Komitet Rewitalizacji, zwanym dalej Komitetem stanowi  forum  współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza.

Komitet powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w drodze zarządzenia. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, tj. do końca 2023r. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od  dnia  12 maja 2017r. do dnia 24 maja 2017r. (do godz.: 15:30).

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

Komitet Rewitalizacji może liczyć nie mniej niż 7 osób  i nie więcej nić 25 członków, w tym:

1) nie więcej niż 5 przedstawicieli Urzędu Miasta i Uzdrowiskowej Muszyna i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Burmistrza Miasta i Gminy  Uzdrowiskowej Muszyna,

2) nie więcej niż 5 przedstawicieli Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wskazanych przez Radę Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

3) nie więcej niż 4 przedstawicieli mieszkańców obszarów rewitalizacji,

4) nie więcej niż 2 właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarach rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa),

5)  nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców spoza obszarów rewitalizacji,

6)  nie więcej niż 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą,

7) nie więcej niż 3 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJCE SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnego formularza zgłoszeniowego, którego wzór jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, na stronie internetowej Urzędu: www.muszyna.pl w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Wypełniony formularz  należy dostarczyć w zaklejonej kopercie:

1) drogą korespondencyjną na adres urzędu: Urząd Miast i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna 

2) bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, w godzinach pracy tj. pn 8.00do 1600, wt-pt 7.30do 15.30

- z dopiskiem: „Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Muszyna”

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

1) z datą wpływu przed terminem tj. 12 maja 2017r. oraz po terminie naboru: 24 maja 2017r.

2) niepodpisane,

3) przesłane w innej formie niż obowiązujący formularz zgłoszeniowy.

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu Rewitalizacji zostanie umieszczona po zakończeniu procesu rekrutacji na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

W załączeniu udostępniamy do pobrania:

1) Uchwałę  Nr XXXIV.393.2017   Rady  Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie: określenia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji.

2) Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.

 Osoby do kontaktu:
Przemysław Januszewski,  Ewa Natonek
Referat Rozwoju Lokalnego, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

tel. 18 472 50 53
pjanuszewski@muszyna.pl, enatonek@muszyna.pl


Uchwała Nr XXXIV.393.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie Nr 64.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków do Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016–2023

Zarządzenie Nr 65.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru członków do Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016-2023

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji 

 


Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2016-2023.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie: przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne przeprowadzone w dniach 28.02.2016 r.- 31.03.2017 r. zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy o rewitalizacji z dn. 9 października 2015, Dz.U. 2015 poz. 1777 – zbieranie uwag, zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w czasie bezpośredniego spotkania informacyjno-konsultacyjnego przeprowadzonego w dniu 28 marca 2017 r.

Informacje o konsultacjach:

Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji informacje o zamiarze przeprowadzenia konsultacji za pomocą: zbierania uwag, zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i formularzy oraz spotkania informacyjno-konsultacyjnego, zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Muszynie, tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Muszyna 20 lutego 2017 r.

Przebieg konsultacji: 

W dniach 28.02.2016 r.- 31.03.2017r., tj. w okresie prowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy o rewitalizacji w trakcie spotkania informacyjno-konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji które odbyło się w dniu 28 lutego 2017 r. zgłoszone zostały następujące wnioski dotyczące zmian w projekcie dokumentu Zasady

Wyznaczania Składu oraz Zasady działania Komitetu Rewitalizacji:

1. Wpisać w rozdziale II, §2, punkt 6, że zostanie powołana przez Burmistrza MiGU Muszyna 3 - osobowa Komisja Rekrutacyjna do formalnej i merytorycznej oceny formularzy zgłoszeniowych kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji.

2. Pozostawić w załączniku 1 do Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasady działania Komitetu Rewitalizacji tylko jeden wzór formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji po jego korekcie w części identyfikującej kogo reprezentuje kandydat na członka.

3. Zmienić opis treść wymagań wobec kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji w następujący sposób: „Uzasadnienie powinno zawierać informacje nt. posiadanego doświadczenia w zakresie udziału w przedsięwzięciach społecznych, gospodarczych i środowiskowych na rzecz rozwoju lokalnego, a także w jaki sposób kandydat na członka Komitetu będzie komunikował i promował działania rewitalizacyjne w środowisku lokalnym.”

W pozostałych formach prowadzonych konsultacji nie zostały zgłoszone uwagi.

 Wnioski z konsultacji:
Wszystkie wnioski zgłoszone w czasie konsultacji zostały uwzględnione. Dokonano następujących zmian w projekcie dokumentu Zasady Wyznaczania Składu oraz Zasady działania Komitetu Rewitalizacji:

1. W rozdziale II, §2, punkt 6 uzyskał następujące brzmienie: „Formularze zgłoszeniowe zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez 3 –osobową Komisję Rekrutacyjną powołaną zarządzeniem Burmistrza MiGU Muszyna. Wzór formularza i karta oceny znajduje się w załączniku nr 1.”

2. Zgodnie z wniesionymi w trakcie konsultacji społecznych uwagami 2 i 3, załącznik 1 do Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasady działania Komitetu Rewitalizacji został zmieniony i uzyskał następującą formę i treść: Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji (pobierz plik).

Zasady Wyznaczania Składu oraz Zasady działania Komitetu Rewitalizacji (pobierz plik)  


Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2016-2023.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie: przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Okres prowadzonych konsultacji społecznych: 28.02.2016 r.- 31.03.2017 r.

Informacja podsumowująca spotkanie informacyjno-konsultacyjne przeprowadzone w dniu 28 lutego 2017 r. zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r., Dz.U. 2015 poz. 1777 – spotkania.

Informacje o otwartym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym:

Otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w Sali Narad, ul. Rynek 31, w dniu 28 marca 2017 r. w godz. 12.00-14.05.

Celami spotkania informacyjno-konsultacyjnego były:

1. Poznanie głównych zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

2. Zebranie uwag i wniosków do zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Przebieg otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego:

1. Wprowadzenie do spotkania konsultacyjnego

2. Omówienie projektu uchwały dotyczącej Komitetu Rewitalizacji

3.  Prezentacja zasad powoływania członków Komitetu Rewitalizacji

4.  Prezentacja zasad działania Komitetu Rewitalizacji

5.  Dyskusja, zgłaszanie uwag do projektu uchwały dotyczącej Komitetu Rewitalizacji

Załącznik: GPR_Muszyna_Konsultacje_projektu_uchwały_KR_28.03.2017_prezentacja.ppt.

Uwagi i wnioski z otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego:

W trakcie spotkania większość czasu poświęcona była odpowiedziom na pytania dotyczące treści przekazanych w prezentacji. Uwaga uczestników spotkania skoncentrowana była głównie na sposobie rekrutacji członków Komitetu Rewitalizacji oraz zakresu zaangażowania członków Komitetu Rewitalizacji w kontekście społecznego (bez wynagrodzenia) charakteru pełnienia tej funkcji. Odpowiedzi na pytania udzielał ekspert Wykonawcy ‒ ResPublic oraz przedstawiciele Urzędu, zajmujący się GPR. W dalszej części spotkania uczestnicy w swoich opiniach komentowali znaczenie Komitetu Rewitalizacji w okresie wdrażania GPR. Wskazywano, iż działalność Komitetu Rewitalizacji  warunkuje uspołeczniony charakter GPR MiGU Muszyna. W trakcie dyskusji zgłoszone zostały  następujące wnioski dotyczące zmian w projekcie dokumentu Zasady Wyznaczania Składu oraz Zasady działania Komitetu Rewitalizacji:

1. Wpisać w rozdziale II, §2, punkt 6, że zostanie powołana przez Burmistrza MiGU Muszyna 3 - osobowa Komisja Rekrutacyjna do formalnej i merytorycznej oceny formularzy zgłoszeniowych kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji.

2. Pozostawić w załączniku 1 do Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasady działania Komitetu Rewitalizacji tylko jeden wzór formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji po jego korekcie w części identyfikującej kogo reprezentuje kandydat na członka.

3. Zmienić opis treść wymagań wobec kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji w następujący sposób: „Uzasadnienie powinno zawierać informacje nt. posiadanego doświadczenia w zakresie udziału w przedsięwzięciach społecznych, gospodarczych i środowiskowych na rzecz rozwoju lokalnego, a także w jaki sposób kandydat na członka Komitetu będzie komunikował i promował działania rewitalizacyjne w środowisku lokalnym.”


INFORMACJA 

Informujemy, że spotkanie konsultacyjne  dot.  projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie: przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji odbędzie się  w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna pokój nr 8. 


OA.0050.2.5.2017

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA Z DNIA 20 MARCA 2017 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie: przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji

Na  podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),w związku z art. 5 i 6 ust. 2 oraz art. 7 ust.  2 i  3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777  z późn. zm.)

zawiadamiam o dodatkowym terminie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie: przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji.

1.       Spotkanie konsultacyjne będzie przeprowadzone w dniu 28 marca 2017r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna pokój nr 8.

2.       Zakres konsultacji, o których mowa w pkt. 1 jest ograniczony do zagadnień związanych
z wyznaczeniem składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna.

3.       Materiał informacyjny: formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz Zasadami Wyznaczania Składu oraz Zasadami Działania Komitetu Rewitalizacji dostępne są od dnia 20 lutego 2017r.

1)      w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna,

2)      w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna http://www.muszyna.pl/ oraz na platformie do konsultacji społecznych cyfrowedemokracja.pl.

4.       Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

5.       Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszej konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu.

6.       Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy konsultacje w przedmiotowym zakresie.


Zarządzenie Nr 30.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 marca 2017r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie określenia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji 

  

Na podstawie art. 6 ust. 1-6 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zarządza, co następuje:

§1

Wyznacza się dodatkowy termin spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji na dzień 28 marca 2017r.

§2

Konsultacje mają na celu poznanie opinii interesariuszy na temat projektu uchwały w sprawie Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Muszyna na lata 2016-2023.

§3

Materiał informacyjny: formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dotyczący przedmiotu konsultacji dostępne są od dnia 20 lutego 2017 roku:

1)      w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,

2)      w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.muszyna.pl oraz na platformie do konsultacji społecznych cyfrowademokracja.pl.

 §4

Niezwłocznie po zakończeniu spotkania, o którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia zostanie opracowana informacja podsumowująca jej przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia oraz omówienie jej przebiegu, jak również zgłoszone uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacje te zostaną podane do publicznej wiadomości.

 §5

Komórką merytorycznie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju Lokalnego, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

 §6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Lokalnego, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

 §7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Uchwała Nr XXXI.363.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016-2023”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 14 ust.1 i art. 19 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.),

Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016-2023”
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załączniki:

Uzasadnienie uchwały

Załącznik do uchwały

 

 


 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA Z DNIA 20 LUTEGO 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie: przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji

 

Na  podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),w związku z art. 5 i 6 ust. 2 oraz art. 7 ust.  2 i  3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777  z późn. zm.) zawiadamiam o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie: przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji.

1. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone od 28 lutego 2017r. do dnia 31 marca 2017r.

2. Zakres konsultacji, o których mowa w pkt. 1 jest ograniczony do zagadnień związanych
z wyznaczeniem składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna.

3. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie z datą wpływu przed dniem 28 lutego 2017r. i po dniu 31 marca 2017r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, przesłane w innej formie niż na formularzu uwag, poza uwagami wniesionymi ustnie.

4. Konsultacje prowadzone będą w formie:

         1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza
             konsultacyjnego dostępnego na stronie Urzędu. Wypełnione czytelnie formularze będzie można
             dostarczyć:

1)      drogą elektroniczną na adres e-mail: o.czeranowska@respublic.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Komitet Rewitalizacji” lub online na stronie cyfrowademokracja.pl,

2)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Komitet  Rewitalizacji”,

3)      bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31.

2. Zbieranie uwag i wniosków do protokołu w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany będzie w Referacie Rozwoju Lokalnego, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska - Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w pokoju nr 21 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.

3. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji w dniu 16 marca 2017r., w trakcie trwania konsultacji społecznych.

5. Materiał informacyjny: formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz Zasadami Wyznaczania Składu oraz Zasadami Działania Komitetu Rewitalizacji dostępne będą od dnia 20 lutego 2017r.

1)      w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna,

2)      w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna http://www.muszyna.pl/ oraz na platformie do konsultacji społecznych cyfrowedemokracja.pl.

6. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

7. Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy, o której mowa w pkt. 4, ppkt. 1) – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich.

8. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Pobierz wszystkie załączniki

 

 


Zarządzenie Nr 20.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie określenia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji

 

Na podstawie art. 6 ust. 1-6 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zarządza, co następuje:

§1

W okresie od 28 lutego 2017r. do 31 marca 2017r. przeprowadza się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji z mieszkańcami obszaru rewitalizacji oraz interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

§2

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich będą prowadzone zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni przed dniem ich przeprowadzenia.

§3

Konsultacje mają na celu poznanie opinii interesariuszy na temat projektu uchwały w sprawie Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Muszyna na lata 2016-2023.

§4

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie Urzędu. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

1)      drogą elektroniczną na adres e-mail: o.czeranowska@respublic.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Komitet Rewitalizacji” lub online na stronie cyfrowademokracja.pl,

2)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Komitet Rewitalizacji”,

3)      bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31.

2. Zbieranie uwag i wniosków do protokołu w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany będzie w Referacie Rozwoju Lokalnego, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w pokoju nr 21 w godzinach pracy Urzędu, od poniedziałku do piątku.

3. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji w dniu 16 marca 2017r., w trakcie trwania konsultacji społecznych.

§5

Materiał informacyjny: formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dotyczący przedmiotu konsultacji dostępne będą od dnia 20 lutego 2017 roku:

1)      w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,

2)      w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.muszyna.pl oraz na platformie do konsultacji społecznych cyfrowademokracja.pl.

§ 6

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

1)      z datą wpływu po dniu 31 marca  2017r.,

2)      niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,

3)      przesłane w innej formie, niż na formularzu zgłaszania uwag.

 

§ 7

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji, o których mowa w § 4 niniejszego zarządzenia zostanie opracowana informacja podsumowująca jej przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia oraz omówienie jej przebiegu, jak również zgłoszone uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacje te zostaną podane do publicznej wiadomości.

§ 8

Komórką merytorycznie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju Lokalnego, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

§ 9

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Lokalnego, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2016-2023.
Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji MiGU Muszyna

 

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne przeprowadzone w dniach 30.12.2016 r.- 29.01.2017 r. zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy o rewitalizacji z dn. 9 października 2015, Dz.U. 2015 poz. 1777 – zbieranie uwag, zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ankiety.

Informacje o konsultacjach: 

Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji informacje o zamiarze przeprowadzenia konsultacji za pomocą: zbierania uwag, zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i formularzy oraz ankiety zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Muszynie, tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Muszyna 22 grudnia 2016  r.

Przebieg konsultacji: 

W dniach 30.12.2016 r.- 29.01.2017 r., tj. w okresie prowadzonia konsultacji społecznych zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy o rewitalizacji w ramach każdej z ogłoszonych form konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi.

Wnioski z konsultacji:

Brak uwag w procesie konsultacji społecznych prowadzonych w ogłoszonych 22.12.2016 formach świadczy o akceptacji społecznej (braku sprzeciwu) projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2016-2023.

 


 Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2016-2023.
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji MiGU Muszyna

Okres prowadzonych konsultacji społecznych: 30.12.2016 r.- 29.01.2017 r.

Informacja podsumowująca spotkanie informacyjno-konsultacyjne przeprowadzone w dniu 25 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r., Dz.U. 2015 poz. 1777 – spotkania.

 

Informacje o otwartym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym:

Otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w Sali Narad, ul. Rynek 31, w dniu 25 stycznia 2017 r. w godz. 13.30-15.30.

Celami spotkania informacyjno-konsultacyjnego były:
1.       Poznanie głównych punktów projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla podobszarów rewitalizacji.
2.       Zebranie uwag i wniosków do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Przebieg otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego: 

1. Podsumowanie dotychczasowych prac na GPR.
2. Prezentacja podobszarów rewitalizacji.
3. Prezentacja wizji i celów strategicznych oraz operacyjnych.
4. Prezentacja zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
5. Prezentacja zarządzania programem oraz monitoringu i ewaluacji.
6. Pytania i zgłaszanie uwag do treści GPR.
7. Podsumowanie spotkania.

Załącznik: GPR_Muszyna_Konsultacje_projektu_GPR_25.01.2017_prezentacja.ppt.


Uwagi i wnioski z otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego:

W trakcie spotkania większość czasu poświęcona była odpowiedziom na pytania dotyczące treści przekazanych w prezentacji. Uwaga uczestników spotkania skoncentrowana była głównie na przedsięwzięciach GPR. Odpowiedzi na pytania udzielał ekspert Wykonawcy ‒ ResPublic oraz przedstawieciele Urzędu, zajmujący się GPR. W dalszej części spotkania uczestnicy w swoich opiniach komentowali znaczenie przedsięwzięć społecznych i infrastrukturalnych, które znalazły się w projekcie GPR. Wskazywano, iż realizacja tych przedsięwzięć, warunkuje rozwój społeczno-gospodarczy MiGU Muszyna. Nie zgłoszono wniosków dotyczących zmian w projekcie GPR. 


Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w ramach opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016 - 2023”. Gminny Program Rewitalizacji to dokument, na podstawie którego gmina będzie planowała cele i zadania, służące podniesieniu jakości życia mieszkańców oraz zmniejszeniu skali problemów społecznych, przestrzennych oraz innych, które zostały zidentyfikowane w obszarach kryzysowych.

Spotkanie odbędzie się 25.01.2017 r. w godzinach 13.30-15.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, w sali narad.

Celem spotkania będzie omówienie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji w gronie jego kluczowych interesariuszy (mieszkańców, radnych, przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy i innych instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych).

Państwa doświadczenie oraz znajomość problemów i potrzeb społeczności Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna są dla nas niezwykle cenne. Będziemy wdzięczni za Państwa udział i wkład w tworzenie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2017 - 2023”.

 

 


ZARZĄDZENIE Nr 136/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 i art. 6 ustawyz dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących projektu dla Gminy Muszyna na lata 2016 – 2023z mieszkańcami obszaru rewitalizacji oraz interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

§ 2

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016 – 2023

§ 3

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016 – 2023

§ 4

Uwagi będzie można składać w terminie od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 29 stycznia 2017 r.

§ 5

Konsultacje prowadzone będą w formie:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: o.czeranowska@respublic.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji” lub online na stronie cyfrowademokracja.pl

0 drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”

0 bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31.

2. Zbieranie uwag i wniosków do protokołu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

3. Spotkania informacyjno-konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji (planowane w styczniu 2017 roku w trakcie trwania konsultacji społecznych).

§ 6

Materiał informacyjny: formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dotyczący przedmiotu konsultacji dostępne będą od dnia 30.12.2016 roku:

1. W wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

2. W wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.muszyna.pl oraz na platformie do konsultacji społecznych cyfrowademokracja.pl.

§ 7

Zakres konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z projektem Programu dla Gminy Muszyna na lata 2016 – 2023

§ 8

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

1) z datą wpływu po dniu 29 stycznia 2017 r.,

2) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem (dla formularzy lub złożonych na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna),

3) przesłane w innej formie, niż na formularzu zgłaszania uwag

§ 9

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji, o których mowa w § 5 niniejszego zarządzenia zostanie opracowana informacja podsumowująca jej przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia oraz omówienie jej przebiegu, jak również zgłoszone uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacje te zostaną podane do publicznej wiadomości.

§ 10

Komórką merytorycznie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

§ 11

Wykonanie zarządzenia powierza się wyznaczonemu przez Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna pracownikowi.

§ 12

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do Zarządzenia 136.2016

 

 


 

OA.0050.3.16.2016 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 23 grudnia 2016 r

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3  i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) zawiadamiam o konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Muszyna na lata 2016 - 2023

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 30.12.2016roku do dnia 29.01.2017 roku w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć: 

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: o.czeranowska@respublic.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji” lub online na stronie cyfrowademokracja.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”
  3. bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31.

2. Zbieranie uwag i wniosków do protokołu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

3. Spotkania informacyjno-konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji (planowane w styczniu 2017 roku w trakcie trwania konsultacji społecznych).

Uwagi lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt. 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Materiał informacyjny: formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dotyczący przedmiotu konsultacji dostępne będą od dnia 30.12.2016roku:

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszynaod poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. 
  2. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.muszyna.pl oraz na platformie do konsultacji społecznych cyfrowademokracja.pl.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy, o której mowa w pkt. 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszynainformacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

 


Szanowni Państwo,                                                                                                                                         14.11.2016 r.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Uchwały XXVII.307.2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji zapraszamy Państwa do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to działania ukierunkowane na osiągnięcie celów rewitalizacji, realizowane na obszarze rewitalizacji i dotyczące osób go zamieszkujących. Ze względu na społeczny charakter procesu rewitalizacji przedsięwzięcia powinny przede wszystkim umożliwiać rozwiązywanie występujących na obszarze rewitalizacji problemów społecznych.

Wypełnione formularze przedsięwzięcia rewitalizacyjnego można dostarczyć do dnia 30 listopada:

  • drogą elektroniczną na adres: o.czeranowska@respublic.pl, w tytule podając treść: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, z dopiskiem: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”
  • bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (ul. Rynek 31, pokój 21) w godzinach pracy urzędu.


Bardzo liczymy na aktywny udział mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli przedsiębiorstw oraz innych interesariuszy rewitalizacji w kształtowaniu zapisów „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2017 - 2023”

Pliki do pobrania: 

Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Wzór Karty Przedsięwzięcia Rewitalizacyjnego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016 - 2023 

 


Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2016-2023.
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji MiGU Muszyna
Konsultacje społeczne prowadzone w ramach prac nad opracowaniem GPR

Informacja podsumowująca warsztaty przeprowadzone w dniu 8 listopada 2016 r. zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r., Dz.U. 2015 poz. 1777 – warsztaty.

 

Informacje o warsztatach:

Warsztat z interesariuszami rewitalizacji odbył się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w Sali Narad, ul. Rynek 31, w dniu 8 listopada 2016 r. w godz. 12.00-15.30.
Celem warsztatu była wspólna dyskusja i wypracowanie w gronie  głównych interesariuszy  Gminnego Programu Rewitalizacji roboczej koncepcji wizji, celów oraz przedsięwzięć, które przyczynią się do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Przebieg warsztatów:

1. Przywitanie i prezentacja uczestników warsztatu.
2. Wprowadzenie do Gminnego Programu Rewitalizacji (obszar rewitalizacji, zawartość i sposób opracowania programu rewitalizacji, zidentyfikowane problemy) – prezentacja eksperta.
3. Identyfikacja i uzupełnienie problemów w ramach pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji.
4. Wypracowanie roboczej koncepcji obejmującej wizję, cele i   przedsięwzięcia GPR – praca warsztatowa w podgrupach.
5. Prezentacja wyników prac w podzespołach ‒ przedstawiciele podzespołów.
6. Omówienie wzoru karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego – prezentacja eksperta.
7. Podsumowanie warsztatu.

Wyniki warsztatu:

Ekspert po prezentacji problemów wynikających z analizy wskaźnikowej obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, przeprowadził pracę warsztatową w trzech podgrupach (każda podgrupa zajmowała się jednym z trzech podobszarów rewitalizacji), której celem było pogłębienie analizy problemów na obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej. Uczestnicy przedstawili wyniki swojej pracy w podgrupach, a następnie ekspert wspólnie z uczestnikami uporządkował, uzupełnił i uzgodnił listę problemów dla poszczególnych trzech podobszarów. Wyniki tej pracy warsztatowej stanowiące uzgodnienie z uczestnikami warsztatu przedstawione są poniżej.

Osiedle Piłsudskiego

Zidentyfikowane problemy w poszczególnych sferach:

Sfera społeczna

- Niewystarczająca współpraca pomiędzy organizacjami i stowarzyszeniami
- Słaba integracja pomiędzy różnymi grupami mieszkańców
- Słabe więzi międzypokoleniowe
- Słabe zainteresowanie ludzi młodych pielęgnowaniem lokalnej kultury i tradycji
- Migracja, szczególnie ludzi młodych
- Brak oferty bibliotecznej dla osób niedowidzących i niewidomych

Sfera gospodarcza
- Niewystarczający poziom przygotowania zawodowego osób pracujących w branży turystycznej
- Niski stopień wykorzystania potencjału uzdrowiskowego
- Degradacja części istniejącej infrastruktury turystycznej
- Niewystarczająca dostępność istniejących atrakcji turystyczno-rekreacyjnych
- Nierozwinięta oferta turystyczno‐uzdrowiskowa
- Słabo rozwinięta promocja i upowszechnienie atrakcji i walorów turystyczno-uzdrowiskowych
- Niewystarczające wykorzystanie potencjału lokalnych twórców rękodzieła artystycznego w ofercie kulturalnej i turystycznej
- Nierozwinięta oferta atrakcji dla turystów i mieszkańców

Sfera środowiskowa
- Niewystarczająca segregacja odpadów stałych
- Nadmierne zanieczyszczenie powietrza w okresie grzewczym pochodzące z tradycyjnych źródeł ciepła

Sfera przestrzenno-funkcjonalna
- Brak miejsc w przestrzeni publicznej do codziennej rekreacji, spotkań oraz działań integracyjnych mieszkańców
- Niski standard funkcjonalny i estetyczny przestrzeni publicznych
- Nierozwinięta infrastruktura usługowo-handlowa dla turystów
- Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczno‐rekreacyjna
- Niewystarczające  zagospodarowanie bulwarów nad Popradem na cele turystyczno‐rekreacyjne
- Trudności w przemieszczaniu się mieszkańców i turystów w komunikacji pieszej i rowerowej wynikające ze zbyt małej liczby przepraw nad rzeką Poprad
- Brak obiektów sportowo-rekreacyjnych o wysokim standardzie i całorocznej dostępności
- Niewystarczająco rozwinięte ciągi pieszo-rowerowe w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo
- Duży stopień degradacji infrastruktury kanalizacyjnej

Sfera techniczna
- Duża liczba budynków publicznych i mieszkalnych będących w złym stanie technicznym i o niskim standardzie
- Niska efektywność energetyczna dużej części budynków publicznych i mieszkalnych
- Niewystarczające dostosowanie budynków użyteczności publicznej do poruszania się przez osoby niepełnosprawne
- Zły stan techniczny i estetyczny części bazy uzdrowiskowo‐hotelarskiej

Osiedle Śródmieście

Zidentyfikowane problemy w poszczególnych sferach:

Sfera społeczn
-
Słabe więzi międzypokoleniowe
- Słabe zainteresowanie ludzi młodych pielęgnowaniem lokalnej kultury i tradycji
- Mała aktywność, niski poziom współpracy organizacji pozarządowych
- Niewystarczająca współpraca pomiędzy organizacjami i stowarzyszeniami
- Słaba integracja pomiędzy różnymi grupami mieszkańców
- Migracja, szczególnie ludzi młodych
- Brak oferty bibliotecznej dla osób niedowidzących i niewidomych

Sfera gospodarcza
- Mała konkurencyjność gospodarcza i turystyczno‐uzdrowiskowa na tle sąsiednich gmin
- Niski stopień wykorzystania potencjału uzdrowiskowego
- Nierozwinięta oferta turystyczno‐uzdrowiskowa
- Niewystarczający poziom przygotowania zawodowego osób pracujących w branży turystycznej
- Niewystarczające wykorzystanie potencjału lokalnych twórców rękodzieła artystycznego w ofercie kulturalnej i turystycznej
- Nierozwinięta oferta czasu wolnego dla turystów i mieszkańców

Sfera środowiskowa
- Niewystarczająca segregacja odpadów stałych
- Nadmierne zanieczyszczenie powietrza w okresie grzewczym pochodzące z tradycyjnych źródeł ciepła

Sfera przestrzenno-funkcjonalna
- Nieprzystosowanie przestrzeni publicznej do codziennej rekreacji, spotkań oraz działań integracyjnych mieszkańców
- Degradacja części istniejącej infrastruktury turystycznej
- Przestarzała infrastruktura kanalizacyjna
- Mała funkcjonalność i estetyka przestrzeni publicznej
- Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczno‐rekreacyjna
- Nierozwinięta infrastruktura usługowo-handlowa dla turystów
- Niewystarczająco rozwinięte ciągi pieszo-rowerowe w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo

Sfera techniczna
- Niski standard dostępności ważnej atrakcji turystycznej i uzdrowiskowej, którą są pijalnie wód
- Niska efektywność energetyczna dużej części budynków publicznych i mieszkalnych
- Niewystarczające dostosowanie budynków użyteczności publicznej do poruszania się przez osoby niepełnosprawne

Sołectwo Jastrzębik

Zidentyfikowane problemy w poszczególnych sferach:

Sfera społeczna
- Niewykorzystany potencjał współpracy organizacji pozarządowych
- Słabe więzi międzypokoleniowe
- Słaba integracja pomiędzy różnymi grupami mieszkańców
- Słabe zainteresowanie ludzi młodych pielęgnowaniem lokalnej kultury i tradycji
- Brak oferty bibliotecznej dla osób niedowidzących i niewidomych

Sfera gospodarcza
- Niski stopień wykorzystania potencjału turystycznego
- Niewystarczający poziom przygotowania zawodowego osób pracujących w branży turystycznej
- Niewystarczające wykorzystanie potencjału lokalnych twórców rękodzieła artystycznego w ofercie kulturalnej i turystycznej

Sfera środowiskowa
- Niewystarczająca segregacja odpadów stałych
- Nadmierne zanieczyszczenie powietrza w okresie grzewczym pochodzące z tradycyjnych źródeł ciepła

Sfera przestrzenno-funkcjonalna
- Degradacja istniejącej infrastruktury turystycznej
- Niewystarczająco rozwinięte ciągi pieszo-rowerowe w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo
- Niezadowalająca jakość i bezpieczeństwo ciągów drogowych na terenie sołectwa
- Brak miejsc w przestrzeni publicznej do codziennej rekreacji, spotkań oraz działań integracyjnych mieszkańców
- Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczno‐rekreacyjna
- Zły stan istniejących obiektów infrastruktury turystyczno‐rekreacyjnej

Sfera techniczna
- Duża liczba budynków będących w złym stanie technicznym i o niskim standardzie
- Niska efektywność energetyczna dużej części budynków
- Zły stan techniczny i estetyczny istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej

Ekspert przeprowadził dyskusję na temat wizji obszaru rewitalizacji w roku 2023. Wyniki dyskusji z uczestnikami warsztatu przedstawione są poniżej.

Uczestnicy wskazali główne elementy, które powinna zawierać wizja:
− Znacznie lepsze warunki życia mieszkańców (poprawa jakości życia),
− Poprawa infrastruktury i atrakcyjności turystycznej podobszarów rewitalizacji,
− Wykorzystany potencjał kulturowy i środowiskowy dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

Ekspert przeprowadził dyskusję na temat celów strategicznych i operacyjnych programu. Wyniki dyskusji z uczestnikami warsztatu przedstawia poniższa tabela.

Podsystem Cele strategiczne Cele operacyjne

Społeczny

 1.    Dalszy rozwój społeczności lokalnej

 

1.1.  Pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

1.2.  Szerszy dostęp do  oferty kulturalnej i rekreacyjnej dla wszystkich grup mieszkańców

Środowiskowo-gospodarczy

 2.    Zrównoważony rozwój gospodarczy

 

2.1.  Rozwinięcie branży turystycznej

2.2.  Tworzenie nowych  miejsc pracy

Techniczny i przestrzenno-funkcjonalny

 3.    Wysoki standard przestrzeni publicznych oraz infrastruktury odpowiadających potrzebom społeczności lokalnej

 3.1.  Remonty i modernizacje przestrzeni publicznych

 W ramach pracy warsztatowej uczestnicy podzieleni na 3 grupy wypracowali listy następujących przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizaji.

Podobszar I – Osiedle Śródmieście
1. Rewitalizacja rynku (budowa ratusza, modernizacja ulic wraz z płytą rynku).
2. Renowacja elewacji budynków prywatnych i publicznych wraz z modernizacją obiektów.
3. Budowa Domu Garncarza wraz z otoczeniem (podobszar I lub II).
4. Modernizacja Pijalni Milusia wraz z zagospodarowaniem.
5. Odtworzenie niektórych budynków zabytkowych.
6. Budowa Domu Zdrowia i Tradycji.
7. Modernizacja obiektów gastronomicznych.
8. Badała archeologiczne wału przy ul. Ogrodowej.
9. Wykonanie ścieżki ornitologicznej.
10. Wykonanie boiska sportowego (ul. Jasna).

Podobszar II – Osiedle Piłsudskiego
1. Kompleks basenów (kryte).
2. Przychodnia uzdrowiskowa.
3. Rewitalizacja dzielnicy uzdrowiskowej Zapopradzie.
4. Rozbudowa obiektów hotelowych i gastronomicznych.
5. Uruchomienie nowych atrakcji turystycznych.
6. Budowa parku łuczniczego.
7. Budowa Parku Legend.
8. Wykonanie kładki nad rzeką Poprad, łączącej osiedle Piłsudskiego z osiedlem Zazamcze.

Podobszar III – Sołectwo Jastrzębik
1. Zabezpieczenie dróg przed działaniem wody.
2. Wyremontowana szkoła.
3. Wybudowana droga i remont istniejących.
4. Dobrze zachowanie dziedzictwo kulturowe (kapliczki, krzyże).
5. Budowa sieci wodociągowej.
6. Budowa krytego stoku narciarskiego (stoki Jaworzyny) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
7. Karpackie Schronisko dla Naukowców i Badaczy.

W podsumowaniu dyskusji uczestnicy zarekomendowali, aby wszystkie zgłoszone na warsztacie przedsięwzięcia zostały włączone do Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Pobierz prezentację

 


 Szanowni Państwo,

Trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2017 - 2023. Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna podjęła Uchwałę XXVII.307.2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w dniu 27.10.2016 r. Zakończyło to etap diagnozy, której wyniki zawiera dokument „Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej - BIP Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Pozwala to przejść do następnego etapu prac obejmującego opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

W związku z tym uprzejmie zapraszamy

do udziału w spotkaniu warsztatowym w ramach opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2017 - 2023”. Gminny Program Rewitalizacji to dokument, na podstawie którego gmina będzie planowała cele i zadania, służące podniesieniu jakości życia mieszkańców oraz zmniejszeniu skali problemów społecznych, przestrzennych oraz innych, które zostały zidentyfikowane w obszarach kryzysowych.

Spotkanie odbędzie się 08.11.2016 r. w godzinach 12.00-15.30 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, w sali narad.

Celem spotkania warsztatowego będzie wspólna dyskusja i wypracowanie w gronie  głównych interesariuszy  Gminnego Programu Rewitalizacji (mieszkańców, radnych, przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy i innych instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych) roboczej koncepcji działań, które przyczynią się do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Tematyka spotkania warsztatowego:

1.    Wprowadzenie do Gminnego Programu Rewitalizacji (obszar rewitalizacji, zawartość
i sposób opracowania programu rewitalizacji) – prezentacja.

2.    Wypracowanie roboczej koncepcji obejmującej wizję, cele oraz działania programu rewitalizacji – praca warsztatowa.

3.    Omówienie wzoru karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego – prezentacja.

4.    Podsumowanie spotkania.

Państwa doświadczenie oraz znajomość problemów i potrzeb społeczności Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna są dla nas niezwykle cenne. Będziemy wdzięczni za Państwa udział i wkład w tworzenie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2017 - 2023”.

Pliki do pobrania:

Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Wzór Karty Przedsięwzięcia Rewitalizacyjnego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016 - 2023

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2016-2023.
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji MiGU Muszyna