Przejdź do stopki

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Muszynka

Treść

Nazwa projektu: Budowa kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Muszynka w km 5+030, ścieżki pieszo-rowerowej, ściany oporowej, oświetlenia terenu oraz kanalizacji deszczowej na dz. nr 101, 114 położonych w obr. ew. Powroźnik, gm. Muszyna

 

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


Dofinansowanie: 2 434 627,81 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 434 627,81 zł

 

Okres realizacji projektu: 15.01.2022 r. – 15.03.2023 r.

 

Opis projektu:

Realizacja projektu miała na celu wybudowanie kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Muszynka w miejscowości Powroźnik. Projekt obejmowała również opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami administracyjnymi pozwalającymi zrealizować zadanie. W ramach projektu zrealizowano kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania.

 

Zakres realizacji projektu:

1. Budowa kładki pieszo-rowerowej na potoku Muszynka w km 5+030 w m. Powroźnik, wraz z budową niezbędnych umocnień brzegów potoku w obrębie przyczółków kładki.

2. Budowa ściany oporowej podtrzymującej korpus nasypu ścieżki pieszo - rowerowej w m. Powroźnik.

3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Powroźnik.

4. Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej i zasilania licznika użytkowników wraz
z przyłączeniem w m. Powroźnik.

5. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do potoku Muszynianka w km 4+996 – brzeg prawy i 5+069 – brzeg lewy oraz budową niezbędnych umocnień lewego brzegu potoku w obrębie wylotu w km 5+069.

 

Status: projekt zakończony