Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności cyfrowej

Treść

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Nie zawarto poprawnego tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,

Strona internetowa Urzędu posiada ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • trwa aktualizacja oprogramowania strony do wersji WCAG 2.1;
 • dostosowanie strony internetowej do osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Bajorek, informatyk@muszyna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18-472-59-31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynator do spraw dostępności:
Iwona Demkowicz-Sułkowska, powołana Zarządzeniem Nr 111.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Koordynatora do spraw dostępności (architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej)  - adres e-mail: idemkowiczsulkowska@muszyna.pl , tel. 18-472-50-57.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków.
 2. Budynek wybudowany w okresie międzywojennym. Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody nie posiadają spocznika.
 3. Są pochylnie, pętla indukcyjna. Brak platform, informacji głosowych.
 4. Przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości bezpośredniego skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online. Jest możliwość umówienia tłumacza języka migowego - po złożeniu wniosku do trzech dni od zgłoszenia podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) w formie wsparcia innej osoby w poruszaniu się po budynku, możliwości wirtualnego „wejścia” do obiektu.
 9. Poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynku nie umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcia do wszystkich pomieszczeń budynku, w których prowadzona jest podstawowa obsługa interesantów. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że mimo braku możliwości wstępu do większości pomieszczeń wprowadzono odpowiednie rozwiązania techniczne które zniwelowały istniejące bariery. Dostosowano parter budynku urzędu od strony ul. Kity tak aby wszyscy interesanci którzy wymagają pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku mogli z niej skorzystać. Umożliwiono osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim samodzielny wjazd do środka budynku i załatwienie spraw z zakresu: Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, spraw Wojskowych, spraw z zakresu Handlu oraz Działalności Gospodarczej, spraw związanych z Gospodarką komunalną oraz wszystkich czynności w Kasie Urzędu samodzielnie. Wyznaczono pomieszczenie (nr pokoju 30) na parterze budynku do którego przychodzą pracownicy celem obsługi pozostałych spraw. Pracownik kasy informuje telefonicznie pracowników o osobie która jest w budynku i wymaga pomocy przy załatwieniu sprawy. W pokoju nr 30 znajduje się również pętla indukcyjna oraz stanowisko komputerowe przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 10. Ze względów technicznych i prawnych, nie jesteśmy w stanie zapewnić dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 3. Część niższa siedziby Urzędu wykonana jako budynek trójtraktowy (biura+korytarz+biura). Komunikacja odbywa się poprzez jedną klatkę schodową. Z klatki schodowej do pomieszczeń biurowych prowadzą korytarze zlokalizowane pomiędzy ścianami konstrukcyjnymi budynku. Istniejący układ konstrukcyjny ścian- bez konieczności dokonania de facto przebudowy obiektu - uniemożliwia dostosowanie obiektu do obecnych przepisów budowlanych i pożarowych. Przewidywane koszty dostosowania obiektu są niewspółmierne do oczekiwanych efektów. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt położenia budynku w strefie „A” ochrony konserwatorskiej i uwzględniania wytycznych konserwatora zabytków przy ingerencji w bryłę obiektu. Ponadto obecnie opracowywana jest ekspertyza p.poż. która posłuży do uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów ze względu braku możliwości dostosowania budynku Urzędu nawet pod względem pożarowym i ewakuacji.
 11. Podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się:
  • Kontakt telefoniczny,
  • Kontakt korespondencyjny,
  • Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,
  • Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
  • Przesyłanie faksów.
 12. Wszystkie nowe inwestycje są projektowane zgodnie z art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217).

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.