Przejdź do stopki

Miejsce zagospodarowania odpadów oraz osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu

Treść

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna jest:
RIPOK w Gorlicach (zastępcza)
ul. Przemysłowa 7
38-300 Gorlice

Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu w 2016 roku na terenie Miasta i Gminy uzdrowiskowej Muszyna

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

65,8 %

0 %

100 %