Przejdź do stopki

Program Czyste Powietrze

Treść

 

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informuje, że Gmina realizuje Program Priorytetowy „Czyste powietrze” WFOŚiGW

Podpisane zostało stosowne porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie, w ramach którego pracownicy Urzędu MiGU Muszyna pomogą Państwu w przygotowywaniu wniosków pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie. Ponadto Urząd dokona weryfikacji wniosków o dofinansowanie, które zostaną złożone przez Wnioskodawców w Gminie w formie papierowej.

Należy zaznaczyć, iż MiGU Muszyna przystąpiła do projektu celem ułatwienia mieszkańcom właściwe przygotowanie pełnej dokumentacji oraz złożenie wniosku. Natomiast ostateczna decyzja dotycząca udzielenia dotacji/pożyczki należy do WFOŚiGW w Krakowie.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

działający w godz.: 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna (budynek UMiGU Muszyna), pokój obok kasy

adres e-mail: mcaplak@muszyna.pl

tel. 18 477 79 22

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale także ograniczą wydatki domowego budżetu, dzięki oszczędnościom finansowym.

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Formy dofinansowania:

• dotacja,

• pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomione w późniejszym terminie),

• dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego,

• dotacja z prefinansowaniem.

Warunek podstawowy: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

Ważne informacje:

w przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, montaż kotła na biomasę jest możliwy wyłącznie w przypadku zastosowania kotła na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 , z zastrzeżeniem, że wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, również wtedy kiedy akty te przewidują bardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczące zakupu i montażu źródła ciepła.

W związku z uruchomieniem nowej wersji programu „Czyste Powietrze” informujemy, że od dnia 03.01.2023 r. nabór wniosków o dofinansowanie z programu, będzie prowadzony w oparciu o zmienioną wersję programu.

Beneficjentem Części 1 programu może zostać osoba fizyczna, która jest:

- właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. W ramach tej części programu, można uzyskać dofinansowanie do 30% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji. (maksymalnie 66 000,00 zł)

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

- jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

- przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W ramach tej części programu, można uzyskać dofinansowanie do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 99 000,00 zł).

Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

- jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

- przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

W ramach tej części programu, można uzyskać dofinansowanie do 90% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 135 000,00 zł).

Zaświadczenie o wysokości dochodów można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Muszynie ul. Piłsudskiego 119, po wcześniejszym kontakcie tel. 18 534 94 18, w. 12.

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 289
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji - 2 014 359,68 zł

 

Szczegółowe informacje znajdziecie państwo pod linkiem:

www.czystepowietrze.gov.pl