Przejdź do stopki

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Treść

Nazwa zadania:  Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Nr umowy o powierzenie grantu: POIS.03.01.00-00-0254/22-00

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego

Źródło współfinansowania: Fundusz Spójności

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 10.03.2023 r.
Wartość projektu: 92 339,83 zł
Koszty kwalifikowane: 92 339,83 zł
Kwota dofinansowania: 78 488,85 zł (85 % kosztów kwalifikowanych)

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: do dnia 31.12.2023 r.


Opis projektu:

Projekt obejmował montaż 4 szt. wyświetlaczy prędkości (radarowych tablic świetlnych). Urządzenia usytuowano w następujących lokalizacjach pasa drogi powiatowej nr 1517K (droga klasy G):

 - w miejscowości Żegiestów przy Szkole Podstawowej,

- w miejscowości Szczawnik przy Przedszkolu.

Cel projektu:

Celem projektu było uspokojenie ruchu (spowolnienie) przy przejściach dla pieszych na głównych drogach na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Projekt wpłynął na rozwój społeczno-gospodarczy w następujący sposób:

1. Dzięki realizacji projektu powstały nowe urządzenia infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z tym zwiększyło się bezpieczeństwo przy obiektach użyteczności publicznej.
2. Dzięki realizacji projektu zwiększyła się świadomość użytkowników pojazdów w zakresie odpowiedzialności społecznej pozostałych użytkowników ruchu drogowego, a w szczególności pieszych, w tym dzieci i młodzieży szkolnej.

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucje Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego
Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:
1.    Adres e-mail: naduzyciaPOIS@mr.gov.pl

lub
2.  Formularz: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/