Przejdź do stopki

WYBORY ŁAWNIKÓW 2024-2027

Treść

WYBORY ŁAWNIKÓW  SĄDÓW POWSZECHNYCH 2024-2027

W dniu 31 grudnia 2023r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023.

Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2021r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 217 z późn. zm.) wybierze ławników do Sądu   Rejonowego w Nowym Sączu na kadencję 2024-2027.

W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zwrócił się do Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – w liczbie 3 ławników.

W myśl art. 158 ww. ustawy Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5.  nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7.  posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. 

W myśl art. 159 ww. ustawy ławnikami nie moga być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 30 czerwca 2023 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022r. poz. 2155). Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty zgodnie z art. 162 § 2-5 ww. ustawy –Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

WZORY DOKUMENTÓW tj.:

1)     karta zgłoszenia kandydata na ławnika,

2)     oświadczenie kandydata na ławnika,

3)     oświadczenie kandydata na ławnika (władza rodzicielska),

4)     zaświadczenie lekarskie,

5)     lista osób posiadająca czynne prawo wyborcze zgłaszająca kandydata na ławnika na kadencję 2024-2027,

będą dostępne na stronie internetowej Urzędu MiGU Muszyna w zakładce: wybory ławników  na kadencje 2024-2027 oraz w Biurze Rady MiGU Muszyna  w budynku Urzędu MiGU Muszyna, pokój nr 5 (i piętro) w poniedziałki od godz: 8:00 do 16:00, wtorki-piątki od godz: 7:30 do 15:30.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Wypełnione karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek -godz. od 8:00 do 16:00,
 • wtorek-piątek -godz.  od 7:30 do 15:30

w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przy ul. Rynek 31, w pokoju nr 9 I piętro lub w pokoju Nr 4 I piętro.

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna po 30 czerwca 2023r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobach będących kandydatami na ławnika ponosi Skarb Państwa. W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku podstawę zwolnienia z kosztów opłaty tj. : Art. 162§ 2 pkt 1 w związku z art. 162 §7 ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Na podstawie art. 162 § 2 pkt 4 w związku z §7a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru oraz wyborów ławników można uzyskać u Sekretarza MiGU Muszyna, tel.: 18 472 59 30 lub 18 472 50 50.