Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE NR 3.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 11 lipca 2024 r. O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna

Na podstawie art. 17 pkt 11 i 13 w związku z art. 8h ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłasza o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XLVIII.849.2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Złockie w gminie Muszyna.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w terminie od dnia 12 lipca do dnia 13 sierpnia 2024 r. i obejmą:
1)    zbieranie uwag do ww. projektu zmiany planu w terminie od dnia 12 lipca 2024 r. do dnia 13 sierpnia 2024 r.,  
2)    zbieranie wniosków i uwag do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie od dnia 12 lipca 2024 r. do dnia 13 sierpnia 2024 r.,
3)    spotkanie otwarte, które odbędzie się w dniu 23 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w pokoju nr 26 w godzinach od 15.30 do 16.30 – spotkanie będzie poprzedzone prezentacją projektu aktu planowania przestrzennego,
4)    dyżur projektanta, który odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w pokoju nr 26 w godz. od 15.30 do 16.30.

 

 

Projekt zmiany ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaje udostępniony w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, 33-370 Muszyna, Rynek 31 w pokoju nr 17 w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim umówieniu się telefonicznie), pod numerem tel. (18) 4725941, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (www.muszyna.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (https://bip.malopolska.pl/umigmuszyna) w zakładkach Burmistrz/Obwieszczenia i Zawiadomienia oraz w Planowanie przestrzenne/ Konsultacje społeczne.

 

Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko można wnosić w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, 33-370 Muszyna, Rynek 31 lub w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@muszyna.pl i platformy usług administracji publicznej ePUAP a w przypadku prognozy oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołów.

 

Uwagi można składać na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, którego wzór dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (https://bip.malopolska.pl/umigmuszyna) w zakładce: Planowanie przestrzenne/ Gdzie i jak załatwić sprawy. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania albo siedziby, adres poczty elektronicznej o ile taki posiada, a także dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek, a także informację czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej "RODO" - informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonego postępowania dotyczącego sporządzenia aktu planistycznego jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą e-mail: rodo@muszyna.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.muszyna.pl - Strefa Miejska, zakładka: klauzula informacyjna”.