Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE NR 2.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 07 marca 2022 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

OGŁOSZENIE NR 2.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 07 marca 2022 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1, art. 40, 41 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna: Nr XXIX.352.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr XXX.373.2021 z dnia 25 lutego 2021 r. i Nr XXXII.385.2021 z dnia 31 marca 2021 r. 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie części tekstowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 15 marca do 6 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju Nr 17. Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium jw. odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w pokoju Nr 17 o godz. 10ºº. Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna i do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w formie papierowej, wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (33-370 Muszyna, Rynek 31) jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: gmina@muszyna.pl i platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2022 r.  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej "RODO" - informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą e-mail: rodo@muszyna.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.muszyna.pl - Strefa Miejska, zakładka: klauzula informacyjna”.