OGŁOSZENIE Nr 4.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 06 kwietnia 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu

GNiRL.6721.2.9.2020

GNiRL.6721.2.10.2020

GNiRL.6721.2.12.2020

GNiRL.6721.2.16.2020

OGŁOSZENIE NR  4.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

z dnia 06 kwietnia 2021 r.

 

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz uchwał Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna: Nr XXV.277.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w gminie Muszyna, Nr XXV.279.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna - Zapopradzie/Mikowa w gminie Muszyna, Nr XXVI.285.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna oraz Nr XXVIII.332.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna

z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna w zakresie dopisania § 9 odnoszącego się do terenów leśnych o symbolu ZL,

projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w Gminie Muszyna, w zakresie zmiany ustaleń zawartych w § 2 ust. 2 pkt 2 tekstu planu,

projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie w zakresie zmiany ustaleń zawartych w § 13 ust. 2 pkt 7 tekstu planu,

 projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna, w zakresie zmiany ustaleń zawartych w § 14 ust. 4 zdanie pierwsze oraz w § 14 ust. 4 pkt 5 tekstu planu

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - w dniach od 14 kwietnia do 7 maja 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 17. Projekty zmiany miejscowych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wymienionych wyżej projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w pokoju Nr 17 o godz. 10ºº. Dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych związanych z pandemią Covid-19. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko. Uwagi do ww. projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w formie papierowej, wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (33-370 Muszyna, Rynek 31) lub pozostawione na dzienniku podawczym na parterze budynku przy głównym wejściu do Urzędu Miasta i Gminy jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: gmina@muszyna.pl i platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2021 r. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2020r. poz. 293 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej "RODO" - informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą e-mail: rodo@muszyna.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.muszyna.pl - Strefa Miejska, zakładka: klauzula informacyjna”.


PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w gminie Muszyna

Prognoza oddziaływania na środowisko Powroźnik

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie

Prognoza oddziaływania na środowisko „Zapopradzie/Mikowa”

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Złockie w gminie Muszyna

Prognoza oddziaływania na środowisko Złockie

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w gminie Muszyna

Prognoza oddziaływania na środowisko Muszyna

Tagi