Przejdź do stopki

Przygotowanie strefy aktywności gospodarczej „Zapopradzie” – rewitalizacja dawnej dzielnicy

Treść

Nazwa projektu: Przygotowanie strefy aktywności gospodarczej „Zapopradzie” – rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrowiskowej Muszyny

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna
Działanie 6.1. Rozwój miast
Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nr projektu: MRPO.06.01.01-12-151/09

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 30.12.2009

Wartość projektu: 7 905 336,86 zł

Koszty kwalifikowane: 6 953 158,10 zł

Kwota dofinansowania: 4 867 210,67 zł (70,00 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych)
Wkład własny: 3 038 126,18 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: lipiec 2007 r. – wrzesień 2010 r.

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymaliśmy dofinansowanie projektu „Przygotowanie strefy aktywności gospodarczej „Zapopradzie” – rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrowiskowej Muszyny”. Założeniem projektu była kompleksowa modernizacja „Zapopradzia” i nadanie mu jednoznacznego charakteru turystyczno-uzdrowiskowo-rekreacyjnego, służącego zarówno mieszkańcom miasta, jak i kuracjuszom oraz turystom. Docelowo projekt miał także stanowić uwieńczenie szeregu działań prowadzonych przez samorząd Muszyny - już wykonanych oraz prowadzonych obecnie - których celem było wprowadzenie na ten teren funkcji kulturalno-artystycznych (amfiteatr), społecznych (plac zabaw) oraz rekreacyjno-rehabilitacyjnych (zespół basenów).


Działania składające się na rewitalizację „Zapopradzia” obejęły:

  1. Modernizację wlotowej drogi prowadzącej do dzielnicy uzdrowiskowej wraz z kompleksową rewitalizacją zieleni przy pijalni Antoni. Dzięki wybudowaniu szerokiego traktu pieszego, który został podkreślony atrakcyjnymi nasadzeniami zieleni oraz małą architekturą gdzie powstała główna promenada spacerowa.

  2. Modernizację traktu spacerowego na prawym brzegu Popradu na koronie wału przeciwpowodziowego wraz z budową oświetlenia parkowego, na którym powstał elegancki trakt spacerowy na odcinku: tory kolejowe – most na Popradzie – dworzec kolejowy.

  3. Modernizację traktu spacerowego na lewym brzegu Popradu na koronie wału przeciwpowodziowego wraz z budową oświetlenia parkowego, modernizacją drogi prowadzącej do obiektów sanatoryjnych oraz ścieżek na terenie „Zagajnika Zapopradzie” wraz z rewitalizacją zieleni. W ramach tej części projektu zmodernizowana została ścieżka spacerowa na koronie wału wzdłuż al. Zdrojowej wraz z montażem oświetlenia parkowego i elementami małej architektury. Następnie zmodernizowany został odcinek ul. Mściwujewskiego prowadzący od Al. Zdrojowej do sanatorium „Muszyna” i „Korona”, wraz z budową chodnika, oświetlenia oraz małej architektury, a także rekompozycją zieleni. Elementem uzupełniającym jest zrewitalizowany i wyeksponowany   „Zagajnika” (ścieżka, zieleń, oświetlenie, modernizacja kapliczki).

  4. Budowę traktu pieszo-jezdnego pomiędzy wałem przeciwpowodziowym, a strefą uzdrowiskową - element trasy rowerowej wraz z budową parkingu, przeniesieniem istniejącego placu zabaw i likwidacją linii SN. W stopie wału wybudowano ścieżkę rowerowo-rolkową wraz z parkingiem na początku jej przebiegu. Trakt wyposażony jest w nowe oświetlenie parkowe zasilane gminną kablową linią doziemną w miejsce oświetleniowej elektrycznej sieci napowietrznej oraz plac zabaw w miejsce linii SN.

Całkowity koszt projektu wyniósł 7.681.527 zł, w tym dotacja rozwojowa w wysokości 4.867.210 zł, pozostałą kwotę stanowił wkład własny gminy.

Stan realizacji: Projekt zakończony


Galerie zdjęć:

Dzielnica przed rozpoczęciem rewitalizacji

Dzielnica w trakcie rewitalizacji

Dzielnica po rewitalizacji