Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informuje, że Gmina przystąpiła do uruchomionego przez NFOŚiGW Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

            Podpisane zostało stosowne porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie, w ramach którego pracownicy Urzędu MiGU Muszyna pomogą Państwu w przygotowywaniu wniosków pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie. Ponadto Urząd dokona weryfikacji wniosków o dofinansowanie, które zostaną złożone przez Wnioskodawców w Gminie w formie papierowej lub wniosków złożonych do WFOŚiGW. Urząd MiGU Muszyna zapewnieni zainteresowanym stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, umożliwiające złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu oraz jego wydruk.

Należy zaznaczyć, iż MiGU Muszyna przystąpiła do projektu celem ułatwienia mieszkańcom właściwe przygotowanie pełnej dokumentacji oraz złożenie wniosku. Natomiast ostateczna decyzja dotycząca udzielenia dotacji/pożyczki należy do WFOŚiGW w Krakowie.

Zainteresowanych właścicieli nieruchomości zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 900-1500, do Urzędu MiGU Muszyna, p. nr 23.

 

Program Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale także ograniczą wydatki domowego budżetu, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

 

Możliwa kwota dotacji.

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

 

Warunek podstawowy:

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

 

Ważne informacje

Warunki dla wszystkich budynków:

 • Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie,
 • Warunkiem montażu wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Warunki dla nowych budynków:

 • W budynku nowo budowanym finansowany jest jedynie zakup i montaż źródła ciepła wraz z przyłączami, wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych,
 • Zakup nowego źródła ciepła jest możliwy jedynie w przypadku, gdy przegrody spełniają/ będą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r. (udokumentowane np. wpisem do dziennika budowy)

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy finansowej na zakup nowego źródła ciepła lub wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

 

 

Warunki dofinansowania.

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł,
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł,
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 12M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie,
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 180 miesięcy,
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do 12 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.,
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte: nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019 r., po dniu złożenia wniosku
  o dofinansowanie dla wniosków złożonych od 1.07.2019 r. (nie dotyczy dokumentacji projektowej i audytu energetycznego),
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Intensywność dofinansowania - pobierz tablę w formacie PDF

Tagi