Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 

Wstęp deklaracji
 

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Muszyna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna muszyna.pl https://www.muszyna.pl/.

 

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 40 09
fax: +48 18 477 79 21
e-mail: gmina@muszyna.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-31
Strona internetowa muszyna.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
•    strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
•    dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
•    część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
•    część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowa Muszyna,
•    zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowa Muszyna,
•    filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
•    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
•    za końcową datę wykonania korekty strony przyjmuje się datę 31.12.2020 r.
 

 

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona podmiotowa BIP działająca  w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

•    podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
•    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
•    możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
•    mapa strony,
•    focus wokół elementów nawigacyjnych.  

 

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-20

 


W  Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.muszyna.pl spełnia wymagania w 84%.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej  wyznaczony został Łukasz Bajorek, e-mail: informatyk@muszyna.pl. telefon: 18 471 40 09 (dotyczy: powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).
 
Procedura wnioskowo-skargowa
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
 
Dostępność architektoniczna
 
Siedziba Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna  spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

1.    Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczone.
2.    Do budynku prowadzi wejście główne, w budynku nie ma windy.
3.    Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przez poszczególnych urzędników na parterze budynku Urzędu po przekazaniu informacji o takiej potrzebie pracownikowi Urzędu.
4.    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5.    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille‘a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 


W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku- pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku Urzędu.


Koordynatorzy dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna:

1.    Koordynator do spraw dostępności architektonicznej:
 Paweł Gawlak, e-mail: pgawlak@muszyna.pl, tel. 18 472 59 35
2.    Koordynator do spraw dostępności cyfrowej:
 Łukasz Bajorek, e-mail: informatyk@muszyna.pl, tel. 18 472 59 31
3.    Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
Iwona Wachna, e-mail: iwachna@muszyna.pl, tel. 18 472 59 15