Sesje on-line

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) zwołuję XLI SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w dniu 30 grudnia 2021 r. na godzinę 15:30 w budynku Dworu Starosty w Muszynie, ul. Kity 17

PORZĄDEK OBRAD SESJI:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2.    Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie projektów Statutów Osiedli.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL sesji.
4.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.
5.    Interpelacje radnych.
6.    Odpowiedzi na interpelacje.
7.    Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
8.    Odpowiedzi na zapytania.
9.    Oświadczenia Radnych Powiatowych.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.319.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2021 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2021 Nr XXVIII.320.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2020r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
13.    Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2022.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX.469.2021 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIII.309.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie  emisji obligacji komunalnych
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania realizacji inwestycji
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2022.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej na 2022 rok.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
19.    Przegłosowanie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu przestrzennego„ Zespołu„ sportowo-rekreacyjnego Jaworzyna” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik.
20.    Przegłosowanie rozstrzygnięcia w sprawie realizacji zapisanych zmian części tekstowej miejscowego planu przestrzennego Zespołu„ sportowo-rekreacyjnego Jaworzyna” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu przestrzennego„ Zespołu„ sportowo-rekreacyjnego Jaworzyna” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik
22.    Przegłosowanie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespołu sportowo-rekreacyjnego Jaworzyna” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik
23.    Przegłosowanie rozstrzygnięcia w sprawie realizacji zapisanych w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespołu sportowo-rekreacyjnego Jaworzyna” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik
24.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespołu sportowo-rekreacyjnego Jaworzyna” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik
25.    Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna własności nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Piłsudskiego
26.    Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna własności nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Ogrodowej
27.    Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Leluchowie.
28.    Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Piłsudskiego.
29.    Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Słonecznej.
30.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Andrzejówce ograniczonym prawem rzeczowym.
31.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz jej użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Muszynie przy ul. Piłsudskiego.
32.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
33.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2022 rok.
34.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
35.    Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna.
36.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.280.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25.08.2016 r. w sprawie: akceptacji założonych we wniosku o dofinansowanie i Studium Wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” planów taryfowych wraz z ewentualną, wieloletnią prognozą dopłat do taryf zmienionej Uchwałą Nr XXII.254.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXVII.312.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 7 grudnia 2020 r., oraz uchwałą Nr XXXV.433.2021 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2021 r.
37.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w odniesieniu do gospodarstw domowych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
38.    Wolne wnioski i zakończenie sesji.                                                                                                                                                         

                                                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                                                 Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

                                                                                                                 Jerzy Majka

 

Udział publiczności z zachowaniem procedury ostrożnościowej.