Sesje on-line

OGŁOSZENIE - SESJA RADY MIASTA i GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31 STYCZNIA 2019 r. O GODZ. 15.30 W BUDYNKU DWORU STAROSTÓW, MUSZYNA, UL. KITY 17

PORZĄDEK SESJI:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z III i IV sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje.
 6. Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
 7. Odpowiedzi na zapytania.
 8. Oświadczenia radnych powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Obec Malý Lipník Republika Słowacka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Obec Legnava Republika Słowacka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2018 rok do wglądu i zapoznania w biurze rady pok. 9.
 19. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

ZAPRASZA SIĘ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY DO UDZIAŁU W SESJI RADY

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ

Podpis

Jerzy Majka