Sesje on-line

OGŁOSZENIE - na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję, że XXVI SESJA RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. o godzinę 15:30 w trybie on-line

 

PORZĄDEK SESJI:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z  działalności za okres między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.161.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2020 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2020 Nr XV.162.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2019r.
 6. Podjęcie uchwały zmiany przeznaczenia przekazanych środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w roku szkolnym 2019/2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna.
 9. Przegłosowanie rozstrzygnięcia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Leluchowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 13. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

 

Ferdynand Matląg