Sesje on-line

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372) zwołuję XXXVII SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w dniu 30 września 2021 r. na godzinę 15:30 w budynku Ratusza w Muszynie (płyta główna Rynku)

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD SESJI:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2.    Wręczenie Jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
4.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.
5.    Interpelacje radnych.
6.    Odpowiedzi na interpelacje.
7.    Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
8.    Odpowiedzi na zapytania.
9.    Oświadczenia Radnych Powiatowych.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.319.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2021 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2021 Nr XXVIII.320.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2020r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI.450.2021 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego o zniesienie urzędowej nazwy części wsi Jastrzębik: Boryłów z obszaru gminy Muszyna.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Ogrodowej.
14.    Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                                                 Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

                                                                                                                 Jerzy Majka

 

Udział publiczności z zachowaniem procedury ostrożnościowej.