Sesje on-line

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) z w o ł u j ę X SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w dniu 27 czerwca 2019 r. na godzinę 15:30 w budynku Dworu Starostów ul. Kity 17 na którą niniejszym zapraszam.

 

PORZĄDEK SESJI:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z IX sesji.

3.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.

4.     Interpelacje radnych.

5.     Odpowiedzi na interpelacje.

6.     Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.

7.     Odpowiedzi na zapytania.

8.     Oświadczenia radnych powiatowych.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III.24.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.

11. Rozpatrzenie raportu i debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2018 rok z udziałem Radnych i mieszkańców miasta i gminy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wotum zaufania.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2018 rok

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały III.28.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Rolanda

18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Leluchowie.

19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna własności nieruchomości położonej w Muszynie przy al. Zdrojowej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Piłsudskiego

21. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

 

 

ZAPRASZA SIĘ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY DO UDZIAŁU W SESJI RADY

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ

Podpis

Jerzy Majka