Sesje on-line

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXX SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w dniu 25 lutego 2021r. na godzinę 15:30 sesja o- line

 

 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2021 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2021 Nr XXVIII.320.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu MiGU Muszyna.
 7. Podjęcie uchwały udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o w Muszynie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju na lata 2021-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Słonecznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna – w obrębie Rynku w Muszynie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w gminie Muszyna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Żegiestów.
 17. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

 

Jerzy Majka

 

Proponowane przeglądarki internetowe (Google Chrome, Microsoft Edge/Internet Explorer).