Sesje on-line

Ogłoszenie - sesja Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 15:30 w budynku Dworu Starostów Muszyna, ul. Kity 17

 

 

PORZĄDEK SESJI:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wręczenie jubilatom odznaczeń.
 3. Wręczenie nagród za wysokie wyniki w dziedzinie kultury fizycznej na arenie krajowej i międzynarodowej.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
 9. Odpowiedzi na zapytania.
 10. Oświadczenia Radnych Powiatowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III.24.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ze Stowarzyszenia Sądeckiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Nowym Sączu,
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna nr XII.136.2015 z dnia 15.10.2015r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu Województwa Małopolskiego przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna zmienionej Uchwałą Nr XXX.350.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26.01.2017r., Uchwałą Nr XLV.500.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017r. oraz Uchwałą Nr III.34.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018r.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dofinansowania lub zabezpieczenia jego zwrotu środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, dla realizacji projektu nr POIS.02.05.00-00-0019/18 pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój obszarów zieleni z funkcją edukacyjną w uzdrowisku Muszyna”.
 24. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

ZAPRASZA SIĘ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY DO UDZIAŁU W SESJI RADY

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ

Podpis

Jerzy Majka