Sesje on-line

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję, że XXI SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. na godzinę 15:30 w budynku Dworu Starostów w Muszynie, ul. Kity 17

 

PORZĄDEK SESJI:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje.
 6. Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
 7. Odpowiedzi na zapytania.
 8. Oświadczenia Radnych Powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.161.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2020 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2020 Nr XV.162.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2019r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XV.164.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.224.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Leśnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Muszynie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Andrzejówce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w gminie Muszyna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Milik w gminie Muszyna.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w gminie Muszyna.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III.28.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015 zmienionej Uchwałą Nr X.93.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały nr XIII.143.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem lub umów z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.144.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna: na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV.632.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
 27. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

Udział publiczności z zachowaniem procedury ostrożnościowej.

 

PRZEWODNICZĄCY

 

 

RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ

Podpis

Jerzy Majka