Sesje on-line

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559) zwołuję XLVI SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w dniu 26 maja 2022 r. na godzinę 15:30, która odbędzie się w budynku Dworu Starosty, ul. Kity 17

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wręczenie Jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
 7. Odpowiedzi na zapytania.
 8. Oświadczenia Radnych Powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.494.2021 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2022 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2022 Nr XLI.495.2021 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przyjmowania wniosków, udzielania i wypłaty świadczeń pieniężnych podmiotom, osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Polnej ( dz. 3671/1 o pow. 16 m 2 )
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Polnej ( dz. 3671/1 o pow. 7 m 2 )
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego
 16. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

/Jerzy Majka/