Sesje on-line

Ogłoszenie - sesja Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 15:30 w budynku Dworu Starostów Muszyna, ul. Kity 17

 

 

PORZĄDEK SESJI:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wręczenie jubilatom odznaczeń.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
 8. Odpowiedzi na zapytania.
 9. Oświadczenia Radnych Powiatowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III.24.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 13. Podjęcie uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2020
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna własności nieruchomości położonych w Powroźniku
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Ogrodowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Zazamcze.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II.19.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 lutego 2018 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2020-2023.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V.49.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2019 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna: na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V.52.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zmienionej uchwałą nr XI.120.2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Obec Legnava Republika Słowacka.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V.51.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  zmienionej uchwałą nr XI.121.2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Obec Malý Lipník Republika Słowacka.
 29. Przyjęcie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady za III i IV kwartał 2019 roku
 30. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

 

 

ZAPRASZA SIĘ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY DO UDZIAŁU W SESJI RADY

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ

Podpis

Jerzy Majka