Sesje on-line

OGŁOSZENIE
SESJA RADY MIASTA i GMINY
UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 MARCA 2019 r. O GODZ. 15:30 W BUDYNKU DWORU STAROSTÓW

MUSZYNA, UL. KITY 17

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn. zm.)
z w o ł u j ę VII SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w dniu 28 marca 2019 r.
na godzinę 15:30 w budynku Dworu Starostów ul. Kity 17 na którą niniejszym zapraszam.

PORZĄDEK SESJI:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.
4. Interpelacje radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Oświadczenia radnych powiatowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XLV.494.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z
dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym
i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom
podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i
Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz
terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o
charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady za I kwartał 2019 roku.
15. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

ZAPRASZA SIĘ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY DO UDZIAŁU W SESJI RADY.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ

JERZY MAJKA