Sesje on-line

OGŁOSZENIE

SESJA RADY MIASTA i GMINY

UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 LISTOPADA 2018 r. O GODZ. 15:30 W BUDYNKU DWORU STAROSTÓW,

Muszyna, ul. KITY 17

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn. zm.) z w o ł u j ę II SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w dniu 30 listopada 2018 r. na godzinę 15:30 w budynku Dworu Starostów ul. Kity 17 na którą niniejszym zapraszam.

 

 

 

PORZĄDEK SESJI:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

 2. Wręczenie Jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

 3. Przyznanie Burmistrzowi honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Dębica”.

Udział obradach sesji Pana Stanisława Rokosza Wójta Gminy Dębica oraz Pana Piotra Żybura Przewodniczącego Rady Gminy Dębica.

 1. Przyjęcie protokołu z I sesji.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Odpowiedzi na interpelacje.

 5. Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.

 6. Odpowiedzi na zapytania.

 7. Oświadczenia radnych powiatowych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Uchwały Nr XLV.487.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uprawnionego do wydawania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej

 18. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Muszyna Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podobszarze rewitalizacji: os. Śródmieście, os. Piłsudskiego i sołectwo Jastrzębik

 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Milik w gminie Muszyna

 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w gminie Muszyna

 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w gminie Muszyna

 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

 23. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

 

 

ZAPRASZA SIĘ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY DO UDZIAŁU W SESJI RADY.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ

JERZY MAJKA