Sesje on-line

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXIX SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w dniu 28 stycznia 2021r. na godzinę 15:30 sesja o- line

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.319.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2021 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2021 Nr XXVIII.320.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową własności nieruchomości położonych w Muszynie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 10. Podjęcie uchwały wydzierżawienia nieruchomości położonej w Żegiestowie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.280.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Milik w gminie Muszyna
 12. Podjęcie uchwały udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego
 13. Podjęcie w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia za pierwszy kwartał 2021 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2021-2027.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2021 - 2026
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 20. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2020 rok.
 21. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

 

/Jerzy Majka/

 

Proponowane przeglądarki internetowe (Google Chrome, Microsoft Edge/Internet Explorer).