Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE NR 2.2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 19 marca 2024 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Złockie w Gminie Muszyna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41 i 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam:

  • o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwały Nr XLVIII.849.2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Złockie w Gminie Muszyna w zakresie zmiany zapisów zawartych w § 2 ust. 2 pkt 3, w § 19 ust. 2 i ust. 3 oraz w § 22 ust. 2 pkt 2,
  • o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Złockie w Gminie Muszyna i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu jw. udostępnienia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna pod adresem https://bip.malopolska.pl/umigmuszyna w zakładce RADA/UCHWAŁY/2024. Projekt zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Złockie w Gminie Muszyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie poddany postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa. Wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionego wyżej oraz wnioski i uwagi związane z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w formie papierowej wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (33-370 Muszyna, Rynek 31) jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: gmina@muszyna.pl i platformy usług administracji publicznej ePUAP z wykorzystaniem formularza umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umigmuszyna (w zakładce: Planowanie przestrzenne/ Gdzie i jak załatwić sprawy) oraz udostępniony w siedzibie Urzędu - w terminie do dnia 10 kwietnia 2024 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania albo siedziby, adres poczty elektronicznej o ile taki posiada, a także dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek, a także informację czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem.

 

 

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej "RODO" - informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonego postępowania dotyczącego sporządzenia aktu planistycznego jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą e-mail: rodo@muszyna.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.muszyna.pl - Strefa Miejska, zakładka: klauzula informacyjna”.