Przejdź do stopki

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Leluchowie z przeznaczeniem na działalność handlową na czas nieoznaczony.

INFORMACJA

 

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Leluchowie z przeznaczeniem na działalność handlową na czas nieoznaczony.


Na podstawie Zarządzenia Nr 105.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, lub będących w użytkowaniu wieczystym, informuję, iż:

W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15 lutego 2024 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na dzierżawę nieruchomości położonej w Leluchowie, obejmującej część tj. 28 m2 działki ewidencyjnej nr 219 o powierzchni całkowitej 1,25 ha, z przeznaczeniem na działalność handlową na czas nieoznaczony - dzierżawcą nieruchomości został Pan Szymon Gumulak prowadzący działalność gospodarczą pn. FUH „GUMIŚ”, Nowa Wieś 11, 33-336 Łabowa.

W wyniku ww. przetargu miesięczny czynsz dzierżawny netto ustalony został na kwotę 592,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) w stosunku miesięcznym.