Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE NR 1.2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 06 lutego 2024 roku

OGŁOSZENIE NR 1.2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 06 lutego 2024 roku Kotwicao przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Szczawnik - Jaworzynka" na terenie wsi Szczawnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Uchwały Nr LXV.824.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Szczawnik - Jaworzynka" na terenie wsi Szczawnik.

Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określony został w treści ww. Uchwały oraz na załączniku graficznym stanowiącym jej integralną część.

Powyższa Uchwała wraz z załącznikiem graficznym dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakładce: RADA/ UCHWAŁY/2023.

Zgodnie z art.17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na FORMULARZU w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2024 r. -
z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

FORMULARZ składa się w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej  - maile należy kierować na adres: gmina@muszyna.pl 

Forma papierowa obejmuje:

  • złożenie formularza w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna;
  • wysłanie formularza drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31, 33‑370 Muszyna.

 

Formularz jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umigmuszyna (w zakładce: Planowanie przestrzenne/ Gdzie i jak załatwić sprawy) oraz udostępniony w siedzibie Urzędu.

Na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Szczawnik - Jaworzynka" na terenie wsi Szczawnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dla ww. projektu zmiany planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna, drogą pocztową lub drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@muszyna.pl  oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP oraz ustnie do protokołu, w terminie do dnia 27 lutego 2024 r. Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

 

 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej "RODO" - informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonego postępowania dotyczącego sporządzenia aktu planistycznego jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą e-mail: rodo@muszyna.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.muszyna.pl - Strefa Miejska, zakładka: klauzula informacyjna”.