OBWIESZCZENIE NR 15.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 września 2023 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE NR 15.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 września 2023 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia się, iż postanowieniem z dnia 18 września 2023 r. tut. Urząd zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa stacji górnej i górnego odcinka trasy gondolowej kolei linowej na górę Malnik, wraz z obiektami infrastruktury technicznej i urządzeniami budowlanymi”, obejmujący działki nr 2244, 2245/6, 2243 oraz 2242, 2286, 2296, 2295, 2292/2, 2293/2, 2293/3, 2293/4, 3821, 2291, 2289, 3684/2, 2287, 2288/1, 3804/2, 3688, 3682 w Muszynie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – Rynek 31, 33-370 Muszyna pok. nr 17, II piętro lub pod numerem telefonu (18) 472 59 41 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, w terminie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33‑370 Muszyna

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGU Muszyna

-  w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Muszyna

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji pisemnej/email, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z siedzibą przy ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej www.muszyna.pl w zakładce „klauzula informacyjna”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „RODO” lub bezpośrednio w Urzędzie MiGU Muszyna.

Tagi