Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE NR 13.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 11 września 2023 roku

OBWIESZCZENIE NR 13.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA  z dnia 11 września 2023 roku

OBWIESZCZENIE NR 13.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA  z dnia 11 września 2023 roku

o ponownym wystąpieniu do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie o zajęcie stanowiska w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa stacji górnej i górnego odcinka trasy gondolowej kolei linowej na górę Malnik, wraz z obiektami infrastruktury technicznej i urządzeniami budowlanymi”, obejmujący działki nr 2244, 2245/6, 2243 oraz 2242, 2286, 2296, 2295, 2292/2, 2293/2, 2293/3, 2293/4, 3821, 2291, 2289, 3684/2, 2287, 2288/1, 3804/2, 3688, 3682 w Muszynie.

 

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Uzrowiskowej Muszyna

 

zawiadamia

że w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie znak: ZZ.224.4.43.2023 z dnia 27 lipca 2023 r. odmawiającym uzgodnienia projektu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego p.n.:

„Budowa stacji górnej i górnego odcinka trasy gondolowej kolei linowej na górę Malnik, wraz z obiektami infrastruktury technicznej i urządzeniami budowlanymi”, obejmujący działki nr 2244, 2245/6, 2243 oraz 2242, 2286, 2296, 2295, 2292/2, 2293/2, 2293/3, 2293/4, 3805, 3821, 2291, 2289, 3684/2, 2287, 2288/1, 3804/2, 3688, 3682 w Muszynie,

w dniu 11 września 2023 r. ponownie wystąpiono ze skorygowanym projektem decyzji do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie o zajęcie stanowiska w w/w sprawie:

Dodatkowo informuję, że po uzyskaniu uzgodnień w/w instytucji zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie administracyjne prowadzone przez tut. Urząd zapoznać się z materiałem dowodowym, w tym w szczególności z projektem decyzji oraz uzgodnieniami organów współdziałających i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań (powołując się na znak sprawy GNiRL.6733.2.2023) – w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerem telefonu 18 472 59 41– pok. Nr 17 II piętro codziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33‑370 Muszyna

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGU Muszyna

- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Muszyna

 

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji pisemnej/email, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z siedzibą przy ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej www.muszyna.pl w zakładce „klauzula informacyjna”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „RODO” lub bezpośrednio w Urzędzie MiGU Muszyna.