Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE NR 10.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 18 lipca 2023 roku

OBWIESZCZENIE NR 10.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 18 lipca 2023 roku

OBWIESZCZENIE NR 10.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 18 lipca 2023 roku

o wystąpieniu do organów uzgadniających o zajęcie stanowiska w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa stacji górnej i górnego odcinka trasy gondolowej kolei linowej na górę Malnik, wraz z obiektami infrastruktury technicznej i urządzeniami budowlanymi”, obejmujący działki nr 2244, 2245/6, 2243 oraz 2242, 2286, 2296, 2295, 2292/2, 2293/2, 2293/3, 2293/4, 3805, 3821, 2291, 2289, 3684/2, 2287, 2288/1, 3804/2, 3688, 3682 w Muszynie.

 

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977), Burmistrz Miasta i Gminy Uzrowiskowej Muszyna

zawiadamia

że w związku z wnioskiem Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33‑370 Muszyna, w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego p.n.:

„Budowa stacji górnej i górnego odcinka trasy gondolowej kolei linowej na górę Malnik, wraz z obiektami infrastruktury technicznej i urządzeniami budowlanymi”, obejmujący działki nr 2244, 2245/6, 2243 oraz 2242, 2286, 2296, 2295, 2292/2, 2293/2, 2293/3, 2293/4, 3805, 3821, 2291, 2289, 3684/2, 2287, 2288/1, 3804/2, 3688, 3682 w Muszynie.

 

z dniem 18 lipca 2023 r.

wystąpiono do organów uzgadniających wymienionych poniżej o zajęcie stanowiska w w/w sprawie:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 3, 33-340 Stary Sącz – ze względu na położenie inwestycji w obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze NATURA 2000 „Ostoja Popradzka” PLH 120019
 2. Starosta Powiatowy w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz - w zakresie ochrony gruntów rolnych
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna - jako zarządca drogi gminnej bezpośrednio przylegającej do inwestycji
 4. Starosta Powiatowy w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz - jako właściwy organ ochrony środowiska, ze względu na częściowe położenie terenu inwestycji w obszarze zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych
 5. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, al. Juliusza Słowackiego 17a, 31-159 Kraków – jako organ właściwy w sprawie ochrony gruntów leśnych
 6. Minister Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa – ze względu na położenie inwestycji częściowo w obszarze udokumentowanych zasobów wód podziemnych
 7. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego, ul. Łukasiewicza 3, 31-429 Kraków, ponieważ inwestycja położona jest w Obszarze i Terenie Górniczym „Muszynianka III”
 8. Minister Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa – ze względu na położenie inwestycji w strefie uzdrowiskowej C
 9. TAURON Dystrybucja S.A., Departament Rozwoju Sieci, ul. Dajwór 27, 31‑060 Kraków - ze względu na przebieg linii elektroenergetycznej przez teren inwestycji
 10. S.A. Rejon Dystrybucji w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 7, 33‑300 Nowy Sącz - ze względu na przebieg linii elektroenergetycznej przez teren inwestycji

 

Dodatkowo informuję, że po uzyskaniu uzgodnień w/w instytucji zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art.32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie administracyjne prowadzone przez tut. Urząd zapoznać się z materiałem dowodowym, w tym w szczególności z projektem decyzji oraz uzgodnieniami organów współdziałających i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań (powołując się na znak sprawy GNiRL.6733.2.2023) – w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerem telefonu 18 472 59 41– pok. Nr 17 II piętro codziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33‑370 Muszyna

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGU Muszyna

- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Muszyna

 

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji pisemnej/email, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z siedzibą przy ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej www.muszyna.pl w zakładce „klauzula informacyjna”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „RODO” lub bezpośrednio w Urzędzie MiGU Muszyna.