Przejdź do stopki

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych w obrębie ewidencyjnym: Złockie

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych w obrębie ewidencyjnym: Złockie

Treść

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672 ze zm.) — w dniach od 10 lipca 2023 r. do 10 września 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, w godzinach pracy urzędu zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych w obrębie ewidencyjnym: Złockie – Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.

Jednocześnie informuję się, że

  1. Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w okresie 30 dni od daty wyłożenia UPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzania lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków;
  2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 23.03.2023 r.;
  3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawo lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzania lasów są podstawą naliczania podatku leśnego;
  4. Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych; 
  5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planu istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls);
  6. Z uwagi na fakt, iż UPUL jest jedynie dokumentem gospodarczym nie jest właściwe składanie uwag dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków takich jak: powierzchnia ewidencyjna, stan posiadania, adresy, klasyfikacja i inne;
  7. Dokumentacja urządzeniowa udostępniona jest również na stronie internetowej www.muszyna.pl, a wraz z nią instrukcje jej czytania.

W związku z wyłożeniem i możliwością składania w okresie wyłożenia przez właścicieli lasów, wniosków i zastrzeżeń do projektów UPUL, w dniu 31 lipca 2023 r. w godzinach 9.00-15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w pok. nr 8 odbędą się konsultacje z Wykonawcą dokumentu, który udzielał będzie zainteresowanym właścicielom lasów, informacji oraz o możliwym sposobie rozstrzygnięcia wniosków/zastrzeżeń.