Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE NR 8.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 czerwca 2023 r.

OBWIESZCZENIE NR 8.2023  Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam, że na wniosek: Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33‑370 Muszyna z dnia 15 czerwca 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15 czerwca 2023 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:

„Budowa stacji górnej i górnego odcinka trasy gondolowej kolei linowej na górę Malnik, wraz z obiektami infrastruktury technicznej i urządzeniami budowlanymi”, obejmujący działki nr 2244, 2245/6, 2243 oraz 2242, 2286, 2296, 2295, 2292/2, 2293/2, 2293/3, 2293/4, 3805, 3821, 2291, 2289, 3684/2, 2287, 2288/1, 3804/2, 3688, 3682 w Muszynie.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia. Informacje dotyczące ww. inwestycji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 8.0-15.00 od poniedziałku do piątku, pok. 17 II piętro.

Ponadto informujemy, że przed wydaniem decyzji jw. tut. Urząd dokonuje analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz dokonuje analizy stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Po opracowaniu „analizy” wnioski z niej wynikające znajdują odzwierciedlenie w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego i będą przedmiotem uzgodnień zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33‑370 Muszyna

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGU Muszyna

-  w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Muszyna

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji pisemnej/email, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z siedzibą przy ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej www.muszyna.pl w zakładce „klauzula informacyjna”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „RODO” lub bezpośrednio w Urzędzie MiGU Muszyna.