Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE NR 7.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 28 kwietnia 2023 roku

OBWIESZCZENIE NR 7.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 28 kwietnia 2023 roku

OBWIESZCZENIE NR 7.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 28 kwietnia 2023 roku

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwały Nr LVI.712.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Do wyżej wymienionego projektu uchwały zainteresowani mogą składać wnioski w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (Rynek 31, 33‑370 Muszyna,), drogą pocztową lub drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@muszyna.pl z podaniem przedmiotu wniosku, imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu wnioskodawcy, w terminie do dnia 31 maja 2023 r. Informacje na temat aktualnie prowadzonych prac nad projektem wskazanej wyżej uchwały będą dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna pod adresem BURMISTRZ/ OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA/2023 (lub PLANOWANIE PRZESTRZENNE/OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY).

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej "RODO" - informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonego postępowania dotyczącego sporządzenia aktu planistycznego jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą e-mail: rodo@muszyna.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.muszyna.pl - Strefa Miejska, zakładka: klauzula informacyjna”.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

dr Jan Golba