Przejdź do stopki

INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Rynek z przeznaczeniem na sezonową działalność handlową i gastronomiczną na czas nieoznaczony.

INFORMACJA  o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Rynek z przeznaczeniem na sezonową działalność handlową i gastronomiczną na czas nieoznaczony.

Na podstawie Zarządzenia Nr 105.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, lub będących w użytkowaniu wieczystym, informuję, iż:

W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15 lutego 2023 r. o godzinie 9.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na dzierżawę nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Rynek, obejmującej część tj. 0,0010 ha (10 m2) działek ewidencyjnych nr 911/4 i 912/4 o łącznej powierzchni całkowitej 0,0123 ha, z przeznaczeniem na sezonową działalność handlową i gastronomiczną na czas nieoznaczony - dzierżawcą nieruchomości został Pan Ireneusz Borcz prowadzący działalność gospodarczą pn. "KAIR" Ireneusz Borcz, Smolarzyny 206A, 37-110 Żołynia.

W wyniku ww. przetargu miesięczny czynsz dzierżawny netto ustalony został na kwotę:

  • 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100) w stosunku miesięcznym w okresie prowadzenia działalności (zakłada się okres prowadzenia działalności od
    m-ca maja do m-ca września każdego roku),
  • 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) w stosunku miesięcznym w pozostałym okresie.