OBWIESZCZENIE NR 1.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 09 stycznia 2023 r. o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia się, iż

 

w dniu 09 stycznia 2023 r. tut. Urząd zakończył gromadzenie materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci kablowej średniego napięcia SN15kv wraz z budową kanalizacji kablowej - dwa tory współbieżne z siecią średniego napięcia. Wymiana stanowiska słupowego SN15kV. Rozbiórka istniejącej infrastruktury technicznej – słupy średniego napięcia SN15kV wraz z siecią napowietrzną SN15kV” w miejscowościach Wojkowa, Dubne i Leluchów, na działkach ewidencyjnych nr:

  • 175/165, 116, 120, 121/1, 117/2 i 119 położonych w miejscowości Wojkowa,
  • 42/3, 9/2, 9/1, 37, 47, 38/4, 41/1, 42/1, 39, 40/2, 43, 45, 56/2, 61, 56/1, 14/1, 16, 17, 13, 6/2, 10, 8, 7, 5/1, 126, 4, 159/2, 129 i 3/1 położonych w miejscowości Dubne oraz
  • 188, 181, 185/1, 198, 186, 187/2, 189, 192, 190, 195, 196, 197, 166/199, 200, 203, 201, 202 i 205 położonych w miejscowości Leluchów.

 

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy jak w nagłówku.

Wyznaczam 14 dniowy termin na realizację przysługującego stronom uprawnienia od dnia otrzymania niniejszego pisma. Po tym terminie wydana zostanie decyzja kończąca postępowanie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – Rynek 31, 33-370 Muszyna pok. nr 17, II piętro lub pod numerem telefonu (18) 472 59 41 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33‑370 Muszyna

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGU Muszyna

-  w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Wojkowa, Dubne i Leluchów


W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji pisemnej/email, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z siedzibą przy ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej www.muszyna.pl w zakładce „klauzula informacyjna”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „RODO” lub bezpośrednio w Urzędzie MiGU Muszyna.

 

Tagi