Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE NR 16.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 15 grudnia 2022 rokuOBWIESZCZENIE NR 16.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 15 grudnia 2022 roku

OBWIESZCZENIE NR 16.2022  BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA  z dnia 15 grudnia 2022 rokuOBWIESZCZENIE NR 16.2022  BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA  z dnia 15 grudnia 2022 roku

O wystąpieniu do organów uzgadniających o zajęcie stanowiska w sprawie wydania
decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa sieci kablowej
średniego napięcia SN15kv wraz z budową kanalizacji kablowej - dwa tory współbieżne
z siecią średniego napięcia. Wymiana stanowiska słupowego SN15kV. Rozbiórka
istniejącej infrastruktury technicznej – słupy średniego napięcia SN15kV wraz z siecią
napowietrzną SN15kV” w miejscowościach Wojkowa, Dubne i Leluchów.
Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks Postępowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
503 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Uzrowiskowej Muszyna

zawiadamia

że w związku z wnioskiem Inwestora TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie,
ul. Dajwór 27, 31 060 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebda
Przyszowa 469, 34 604 Przyszowa, w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację
inwestycji celu publicznego p.n.:
„Budowa sieci kablowej średniego napięcia SN15kv wraz z budową kanalizacji kablowej
- dwa tory współbieżne z siecią średniego napięcia. Wymiana stanowiska słupowego
SN15kV. Rozbiórka istniejącej infrastruktury technicznej – słupy średniego napięcia
SN15kV wraz z siecią napowietrzną SN15kV” w miejscowościach Wojkowa, Dubne
i Leluchów, na działkach ewidencyjnych nr:

  • 175/165, 116, 120, 121/1, 117/2 i 119 położonych w miejscowości Wojkowa,
  • 42/3, 9/2, 9/1, 37, 47, 38/4, 41/1, 42/1, 39, 40/2, 43, 45, 56/2, 61, 56/1, 14/1, 16, 17, 13, 6/2, 10, 8, 7, 5/1, 126, 4, 159/2, 129 i 3/1 położonych w miejscowości Dubne oraz
  • 188, 181, 185/1, 198, 186, 187/2, 189, 192, 190, 195, 196, 197, 166/199, 200, 203, 201,

202 i 205 położonych w miejscowości Leluchów,
z dniem 15 grudnia 2022 r.
wystąpiono do organów uzgadniających wymienionych poniżej o zajęcie stanowiska w w/w
sprawie:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych
w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 3, 33-340 Stary Sącz – ze względu na położenie
inwestycji w obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze NATURA
2000 „Ostoja Popradzka” PLH 120019
2. Starosty Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz -
w zakresie ochrony gruntów rolnych
3. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie,
al. Juliusza Słowackiego 17a, 31-159 Kraków – jako organ właściwy w sprawie ochrony
gruntów leśnych
4. Starosty Powiatowego w Nowym Saczu ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz - jako
właściwy organ ochrony środowiska, ze względu na częściowe położenie terenu inwestycji
w obszarze zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych
5. Ministra Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa – ze względu na
położenie inwestycji częściowo w obszarze udokumentowanych zasobów wód
podziemnych
6. PGW WP Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej ul. M. J. Piłsudskiego 22,
31109 Kraków - ze względu na położenie inwestycji w okolicach rzek lub cieków
wodnych
7. Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna - jako zarządcy drogi gminnej
bezpośrednio przylegającej do inwestycji
Dodatkowo informuję, że po uzyskaniu uzgodnień w/w instytucji zainteresowane strony lub
ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art.32 i 33
Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą przed wydaniem decyzji kończącej
postępowanie administracyjne prowadzone przez tut. Urząd zapoznać się z materiałem
dowodowym, w tym w szczególności z projektem decyzji oraz uzgodnieniami organów
współdziałających i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań
(powołując się na znak sprawy GNiRL.6733.5.2022) – w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerem telefonu 18 472 59 41–
pok. Nr 17 II piętro codziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach
pracy Urzędu.

 


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za
dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym)
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31,
33370 Muszyna
- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGU Muszyna
- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach Wojkowa, Dubne i Leluchów

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji pisemnej/email, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z siedzibą przy ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej www.muszyna.pl w zakładce „klauzula informacyjna”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „RODO” lub bezpośrednio w Urzędzie MiGU Muszyna.