Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE NR 14.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE NR 14.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), zawiadamiam

że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, ul. Dajwór 27, 31‑060 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebda Przyszowa 469, 34‑604 Przyszowa z dnia 28 listopada 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia pn:

„Budowa sieci kablowej średniego napięcia SN15kv wraz z budową kanalizacji kablowej - dwa tory współbieżne z siecią średniego napięcia. Wymiana stanowiska słupowego SN15kV. Rozbiórka istniejącej infrastruktury technicznej – słupy średniego napięcia SN15kV wraz z siecią napowietrzną SN15kV” w miejscowościach Wojkowa, Dubne i Leluchów, na działkach ewidencyjnych nr:

  • 175/165, 116, 120, 121/1, 117/2 i 119 położonych w miejscowości Wojkowa,
  • 42/3, 9/2, 9/1, 37, 47, 38/4, 41/1, 42/1, 39, 40/2, 43, 45, 56/2, 61, 56/1, 14/1, 16, 17, 13, 6/2, 10, 8, 7, 5/1, 126, 4, 159/2, 129 i 3/1 położonych w miejscowości Dubne oraz
  • 188, 181, 185/1, 198, 186, 187/2, 189, 192, 190, 195, 196, 197, 166/199, 200, 203, 201, 202 i 205 położonych w miejscowości Leluchów.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia. Informacje dotyczące ww. inwestycji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30, pok. 17 II piętro.

Ponadto informujemy, że przed wydaniem decyzji j.w. tut. Urząd dokonuje analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz dokonuje analizy stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Po opracowaniu „analizy” wnioski z niej wynikające znajdują odzwierciedlenie w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego i będą przedmiotem uzgodnień zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33‑370 Muszyna

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGU Muszyna

- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach Wojkowa, Dubne i Leluchów

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji pisemnej/email, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z siedzibą przy ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej www.muszyna.pl w zakładce „klauzula informacyjna”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „RODO” lub bezpośrednio w Urzędzie MiGU Muszyna.