Przejdź do stopki

Przedstawiciele gmin uzdrowiskowych obradowali w Uniejowie.

Przedstawiciele gmin uzdrowiskowych obradowali w Uniejowie.

Dnia 6 października 2022 r. przedstawiciele gmin uzdrowiskowych spotkali się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków SGU RP. 

Jednym z głównych punktów obrad było sprawozdanie z działalności SGU RP, przyjęcie zmian w składzie zarządu stowarzyszenia oraz uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.

Skład zarządu został uzupełniony o Pana Mateusza Jellina, burmistrza Polanicy-Zdroju. Do Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia wybrany został Pan Dariusz Choryżyk, burmistrz Piwnicznej-Zdroju.

Omówione zostały również bieżące sprawy związane z działalnością SGU RP i trudną sytuacją gmin uzdrowiskowych po pandemii COVID-19 , a także z obecną  sytuacją związaną ze wzrostem cen energii, gazu i paliw.

Wobec zapowiadanych przez Ministra Zdrowia zmian w  ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz w systemie kontraktowania świadczeń medycznych, organizacji dystrybucji skierowań i wyboru  przez pacjenta miejscowości uzdrowiskowej, konkretnego obiektu oraz terminu pobytu na leczeniu uzdrowiskowym burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast i gmin uzdrowiskowych podjęli stanowisko w kwestiach dot. przedstawionych zmian.

Uczestnicy spotkania zawnioskowali o dalsze pilne procedowanie zmian w ustawie uzdrowiskowej w zakresie uzgodnionych z SGU RP propozycji zmian w ustawie. Podkreślono, że zaproponowane przez Zarząd SGU RP zmiany są oczekiwane przez środowisko gmin uzdrowiskowych i powinny zostać przyjęte.  Zebrani na Walnym Zebraniu SGU RP podkreślili, że niezwykle ważne jest wprowadzenie jak najszybciej postulowanych i zaproponowanych rozwiązań  deregulacyjnych, właściwej wysokości opłaty eksploatacyjnej i opłaty za gospodarcze korzystanie z wód, przepisów  powodujących stworzenie mechanizmu właściwej ewidencji i poboru opłaty uzdrowiskowej oraz przepisów gwarantujących wykorzystanie wody leczniczej dla celów balneologicznych.

Włodarze gmin uzdrowiskowych zwrócili uwagę na gwałtownie zmieniające się otoczenie ekonomiczne i gospodarcze w gminach uzdrowiskowych będące wynikiem wysokiej inflacji i gwałtownego wzrostu cen na paliwa, energię elektryczną i opał, co będzie także skutkować wzrostem cen na wodę i ścieki. Tym samym w sposób gwałtowny zmieni się drastycznie na niekorzyść sytuacja sanatoriów, hoteli i pensjonatów, a także spółek komunalnych w gminach uzdrowiskowych. Będzie to niewątpliwie miało swoje przełożenie na koszty osobodnia w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz obiektach turystycznych. Ponieważ uzdrowiska w kryzysach ekonomicznych  są bardzo wrażliwe na wszelką dekoniunkturę obawiamy się o los wielu uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Nie negując co do zasady potrzeby zmian w funkcjonowaniu lecznictwa uzdrowiskowego,  z wielkim niepokojem przyjęto zapowiedź zmian w systemie funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w odniesieniu do  systemu kontraktowania świadczeń medycznych, organizacji dystrybucji skierowań i wyboru  przez pacjenta miejscowości uzdrowiskowej, konkretnego obiektu oraz terminu pobytu na leczeniu uzdrowiskowym. Zmiany podejmowane w tak trudnym dla gospodarki okresie powinny być wyjątkowo wyważone i poparte szczegółowymi propozycjami rozwiązań. Do czasu ich otrzymania SGU RP wstrzymuje się z wyrażeniem swojej opinii co do kierunku zapowiadanych zmian.

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP apeluje do Rządu o jednoznaczne określenie cen energii elektrycznej, gazu, węgla i paliw   dla samorządów na poziomie jak dla odbiorców indywidualnych, bowiem samorządy świadczą usługi wyłącznie dla mieszkańców. Zwrócono uwagę, że podwyżki w większych wysokościach będą wywoływały kolejne wzrosty cen na: wodę, ścieki, ceny biletów komunikacji miejskiej, opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, lodowiskach, pływalniach, a w skrajnych przypadkach będą prowadziły do konieczności zamykania wielu obiektów.
Gwałtowne wzrosty cen mediów mogą spowodować w uzdrowiskach wstrzymywanie działalności obiektów sanatoryjnych, hoteli, pensjonatów, restauracji czy kawiarni. Doprowadzi to do nowego kryzysu gospodarczego i społecznego w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych w skali większej niż podczas pandemii.

Kolejne wnioski dyskutowane podczas obrad dotyczyły zwolnienia gmin uzdrowiskowych z obowiązku 10% redukcji kosztów energii ze względu na specyfikę działania,  możliwości posiadania przez gminy koncesji na wody lecznicze i termalne, wprowadzenia opłaty eksploatacyjnej od wód zwykłych na obszarze uzdrowiska, umożliwienia poboru opłat za parkowanie w weekendy w gminach turystycznych, w tym uzdrowiskowych do 100 tys. mieszkańców oraz wprowadzenia zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych umożliwiających uszczelnienie systemu ściągalności opłaty uzdrowiskowej w gminach.

Źródło: SGU RP