Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE NR 4.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 11 października 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE NR 4.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 11 października 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 1. o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwały
  Nr XLVII.593.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowości Powroźnik, Leluchów, Dubne i Wojkowa w gminie Muszyna;
 2. o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwały
  Nr XLVII.594.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowości Jastrzębik, Złockie i Szczawnik w gminie Muszyna;
 3. o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwały
  Nr XLVII.595.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowości Żegiestów, Milik i Andrzejówka w gminie Muszyna;
 4. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. miejscowych planów i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Granice obszarów objętych planami przedstawiono na załącznikach graficznych do ww. Uchwał, które zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakładce: RADA/ UCHWAŁY/2022.

Zainteresowani mogą składać: wnioski do ww. planów miejscowych oraz uwagi
i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać pisemnie
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
(33-370 Muszyna, Rynek 31) drogą pocztową lub drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@muszyna.pl  oraz ustnie do protokołu w przypadku prognozy, w terminie do dnia 7 listopada 2022 r. Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków
i uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej "RODO" - informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonego postępowania dotyczącego sporządzenia aktu planistycznego jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą e-mail: rodo@muszyna.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.muszyna.pl - Strefa Miejska, zakładka: klauzula informacyjna”.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

dr Jan Golba

/-/