OBWIESZCZENIE NR 6.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 marca 2022 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr 3.2021 z dnia 28 września 2021 r. znak: GNiRL.6733.4.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa stalowo-drewnianej wieży widokowej na górze Malnik w Muszynie” na częściach działek nr 3682 i 2245/1 w obrębie Muszyna w dniu 29 marca 2022 r. została wydana Decyzja Nr 1.2022 znak GNiRL.6733.2.2022 zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku, pok. 17 II piętro lub pod numerem telefonu (18) 472 59 41 w terminie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33‑370 Muszyna

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGU Muszyna

- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Muszyna

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji pisemnej/email, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z siedzibą przy ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej www.muszyna.pl w zakładce „klauzula informacyjna”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „RODO” lub bezpośrednio w Urzędzie MiGU Muszyna.

Tagi