INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu prowadzi nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach realizacji "Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego" na lata 2021 — 2022.

Cel programu ukierunkowany jest na pomoc w usuwaniu odpadów zawierających azbest, polegającą na odbiorze tych odpadów z terenu nieruchomości należących do mieszkańców powiatu, tj. pokrycie kosztów pakowania, załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie - przez właściciela lub posiadającego inny tytuł prawny do obiektu - wniosku o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na odpowiednim druku wniosku.

Zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest” termin rozwiązania problemu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien nastąpić przed 2032 r.

 

Wniosek do pobrania.

Tagi