OBWIESZCZENIE NR 11.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 31 maja 2021 roku

o wystąpieniu do organów uzgadniających o zajęcie stanowiska w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego p.n.: „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY – NWS7027_B z kablową linią zasilającą i kanalizacją kablową” zlokalizowanej na działce ewid. nr 172 położonej w miejscowości Milik, gm. Muszyna.

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Uzrowiskowej Muszyna

zawiadamia

że w związku z wnioskiem P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Labusa, 42-603 Tarnowskie Góry, ul. Skowronków 44 w sprawie wydania decyzji ustalające j lokalizację inwestycji celu publicznego p.n.:

„Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY – NWS7027_B z kablową linią zasilającą i kanalizacją kablową” zlokalizowanej na działce ewid. nr 172 położonej w miejscowości Milik, gm. Muszyna,

z dniem 25 maja 2021 r.

wystąpiono do organów uzgadniających wymienionych poniżej o zajęcie stanowiska w w/w sprawie:

  1. Ministra Zdrowia przez Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00‑952 Warszawa, ponieważ inwestycja położona jest na obszarze miejscowości uzdrowiskowej.
  2. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego, ul. Łukasiewicza 3, 31-429 Kraków, ponieważ inwestycja położona jest w Obszarze i Terenie Górniczym „Muszynianka III”.
  3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 3, 33-340 Stary Sącz, ponieważ inwestycja położona jest w obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze NATURA 2000 „Ostoja Popradzka” PLH 120019.
  4. Starosty Powiatowego, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, ponieważ objęta wnioskiem działka znajduje się w rejonie nieaktywnego osuwiska.
  5. Ministra Środowiska i Klimatu ze względu na położenie inwestycji na obszarze udokumentowanych zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 438 „Magura – Nowy Sącz”.

Dodatkowo informuję, że po uzyskaniu uzgodnień w/w instytucji zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art.32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie administracyjne prowadzone przez tut. Urząd zapoznać się z materiałem dowodowym, w tym w szczególności z projektem decyzji oraz uzgodnieniami organów współdziałających i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań (powołując się na znak sprawy GNiRL.6733.2.2021) – w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerem telefonu 18 472 59 41– pok. Nr 17 II piętro codziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się z przedłożonymi dokumentami i zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna). Zapoznanie z ww. dokumentami możliwe jest po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Kontakt z Urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).

W związku z powyższym, przedłożone dokumenty i zamierzenia inwestycyjne Wnioskodawcy mogą zostać udostępnione poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii wybranych (konkretnie wskazanych) dokumentów drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) – z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33‑370 Muszyna

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGU Muszyna

-  w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Milik

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji pisemnej/email, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z siedzibą przy ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej www.muszyna.pl w zakładce „klauzula informacyjna”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „RODO” lub bezpośrednio w Urzędzie MiGU Muszyna.

Tagi