OBWIESZCZENIE NR 3.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 15 marca 2021 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz uchwał Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 września 2020 r.: Nr XXV.276.2020 w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w gminie Muszyna oraz Nr XXV.278.2020 w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

  1. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna, obejmującego tereny położone w rejonie ul. Kity,
  2. projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna, uchwalonego uchwałą Nr LIV.629.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna - Góra Zamkowa w zakresie zmiany ustaleń zawartych w § 8 ust. 3 pkt 1 części tekstowej planu,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - w dniach od 24 marca do 15 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 17. Projekty zmiany miejscowych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wymienionych wyżej projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w pokoju Nr 17 o godz. 10ºº. Dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych związanych z pandemią Covid-19. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko. Uwagi do ww. projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w formie papierowej, wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (33-370 Muszyna, Rynek 31) lub pozostawione na dzienniku podawczym na parterze budynku przy głównym wejściu do Urzędu Miasta i Gminy jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: (gmina@muszyna.pl) i platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2021 r.  

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej "RODO" - informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą e-mail: rodo@muszyna.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.muszyna.pl - Strefa Miejska, zakładka: klauzula informacyjna”.

 

Tagi