Przejdź do stopki

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej – ul. Leśnej w km 0+663,98-0+845,46 w miejscowości Muszyna”

Treść

Nazwa projektu: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej – ul. Leśnej w km 0+663,98-0+845,46 w miejscowości Muszyna” 

 

Program: dotacja celowa budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego
z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi z 2012, 2014 i 2017 roku.


Dofinansowanie: 3 391 730,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 7 685 040,00 zł

Data podpisania umowy dotacji: 28.09.2023 r.

Okres realizacji projektu: 26.06.2022 r. – 18.12.2023 r.

 

Opis projektu:

Zadanie obejmowało stabilizację osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej – ul. Leśnej zlokalizowanej w miejscowości Muszyna.

Prace związane ze stabilizacją osuwiska obejmowały roboty związane z wykonaniem zabezpieczenia skarpy po prawej stronie drogi pomiędzy drogą gminną a rzeką Poprad.

 

Cel projektu:

Stabilizacja osuwiska (przeciwdziałanie ruchom masowym) a także zabezpieczenie drogi gminnej na odcinku ok. 182 m. w miejscowości Muszyna było bezpośrednim celem projektu, który został osiągnięty w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Dzięki temu zrealizowany został cel ogólny, tj. wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, którzy byli zagrożeni ruchami masowymi w postaci osuwiska w ciągu drogi gminnej z Muszyny do Leluchowa i Dubnego, prowadzącej również do przejścia granicznego ze Słowacją.

Realizacja projektu przyczyniła się do ograniczenia wystąpienia ryzyka przerwania drogi gminnej i uniemożliwienia mieszkańcom Leluchowa i Dubnego dotarcia do pozostałych części gminy, w tym do miejsc pracy, nauki czy ośrodków zdrowia lub szpitali, a więc normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zapewniono również ciągły ruch międzynarodowy poprzez przejście graniczne.

 

Zakres inwestycji (robót budowlanych):

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • rozbudowa jezdni,
  • przebudowa zjazdu indywidualnego,
  • budowa odwodnienia z korytek prefabrykowanych,
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • zabezpieczenie osuwiska,
  • wykonanie urządzeń wodnych,
  • budowa kanału technologicznego,
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • prace rozbiórkowe,
  • wycinka drzew.

 

Lokalizacja:

Muszyna – dz. ewid. nr 2764/1, 2765/1, 2765/2, 2766/2, 3583/6, 3737/28, 3779/1.

 

Status projektu:

Projekt zakończony.