Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk w roku 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa projektu: Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk w roku 2022.

Rozpoczęcie realizacji: 01.01.2022 r.

Zakończenie realizacji: 31.12.2022 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 650 153,80 zł

WARTOŚĆ PONIESIONYCH NAKŁADÓW: 746 546,76 zł

Środki uzyskane z przedmiotowej dotacji, zostały przeznaczone w 2022 r. na finansowanie zadań bieżących na obszarze uzdrowisk: Muszyna, Złockie oraz Żegiestów:

  1. Pielęgnacja, utrzymanie i konserwacja zieleni na obszarach uzdrowiskowych,
  2. Utrzymanie czystości i porządku, m.in.
  • letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników,
  • wywóz i utylizacja odpadów z koszy na drogach, placach i chodnikach.

Zadania służyły zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

Status projektu: zakończony