Przejdź do stopki

Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej – ul. Leśnej w miejscowości Muszyna

Treść

 

Nazwa projektu: Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej – ul. Leśnej w miejscowości Muszyna

Nr projektu: RPMP. 05.01.01-12-0149/19
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 07.12.2022 r.
Wartość projektu: 3 715 543,00 zł
Koszty kwalifikowane: 3 715 543,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 158 211,55 zł (85 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny ogółem: 557 331,45 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 31.12.2023 r.

Opis projektu:

Zadanie obejmowało stabilizację osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej – ul. Leśnej zlokalizowanej w miejscowości Muszyna.

Prace związane ze stabilizacją osuwiska obejmowały roboty związane z wykonaniem zabezpieczenia skarpy po prawej stronie drogi pomiędzy drogą gminną a rzeką Poprad.

 

Cel projektu:

Stabilizacja osuwiska (przeciwdziałanie ruchom masowym) a także zabezpieczenie drogi gminnej na odcinku ok. 182 m. w miejscowości Muszyna jest bezpośrednim celem projektu, który został osiągnięty w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Dzięki temu zrealizowany został cel ogólny, tj. wzrost bezpieczeństwo mieszkańców, którzy byli zagrożeni ruchami masowymi w postaci osuwiska w ciągu drogi gminnej z Muszyny do Leluchowa i Dubnego, prowadzącej również do przejścia granicznego ze Słowacją.

Realizacja projektu przyczyniła się do ograniczenia wystąpienia ryzyka przerwania drogi gminnej i uniemożliwienia mieszkańcom Leluchowa i Dubnego dotarcia do pozostałych części gminy, w tym do miejsc pracy, nauki czy ośrodków zdrowia lub szpitali, a więc normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zapewniono również ciągły ruch międzynarodowy poprzez przejście graniczne.

 

Zakres inwestycji:

W ramach projektu wykonano następujące działania:

  • rozbudowa jezdni,
  • przebudowa zjazdu indywidualnego,
  • budowa odwodnienia z korytek prefabrykowanych,
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • zabezpieczenie osuwiska,
  • wykonanie urządzeń wodnych,
  • budowa kanału technologicznego,
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • prace rozbiórkowe,
  • wycinka drzew.

 

Lokalizacja:

Muszyna – dz. ewid. nr 2764/1, 2765/1, 2765/2, 2766/2, 3583/6, 3737/28, 3779/1.

 

Status projektu:

Projekt zakończony.