Przejdź do stopki

Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę

Treść

 

Nazwa projektu: Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę.

Nr projektu: RPMP.04.04.02-12-0215/18

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 19.04.2022 r.

Wartość projektu: 1 978 024,36 zł
Koszty kwalifikowane: 1 978 024,36 zł
Kwota dofinansowania:  1 948 273,82 zł (98,50% kosztów kwalifikowanych)
w tym;
środki europejskie: 1 948 273,82 zł
wkład własny: 29 750,54 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 30.11.2023 r.

 

Opis projektu:

Zakres projektu dotyczył wymiany istniejących przestarzałych, nieekologicznych i o niskiej sprawności urządzeń grzewczych na systemy bardziej przyjazne dla środowiska systemy spalające biomasę i paliwo gazowe wraz z niezbędną instalacją w 55 budynkach osób fizycznych na terenie gminy Muszyna. Budynki te były zlokalizowane na terenie Miasta Muszyny oraz sołectw na terenie gminy. Projekt uwzględniał również komponent termomodernizacyjny tj. poddano 3  budynki termomodernizacji w których wymieniono piece. W ramach projektu w poszczególnych obiektach  PRZEPROWADZONO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

- Wymiana kotłów z oprzyrządowaniem i niezbędną zmianą instalacji w budynkach mieszkalnych wytypowanych na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji oraz wyników oceny energetycznej budynku i weryfikacji spełnienia kryteriów określonych w konkursie.

- Termomodernizacja budynków w zakresie wynikającym z oceny energetycznej, obejmujące m.in. wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami oraz docieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą.

 - Działania zwiększające świadomość ekologiczna społeczeństwa/mieszkańców poprzez opracowanie i wydruk plakatów o tematyce uświadamiającej mieszkańców gminy do niespalania odpadów komunalnych oraz paliw stałych niskiej jakości a także ulotek zawierających informacje o karach za palenie odpadów.

- Przeprowadzenie spektakli ekologiczych dla dzieci o tematyce związanej z segregacją odpadów, zanieczyszczeniem powietrza i wody, degradacją środowiska naturalnego.

 

Cele projektu:

Celem ogólnym opisywanego projektu, w kontekście długofalowego oddziaływania przedsięwzięcia, była poprawa sytuacji społeczno–gospodarczej regionu, a w szczególności poprawa sytuacji społeczno–gospodarczej Gminy Muszyna. Do osiągnięcia celu ogólnego projektu prowadziła realizacja celu bezpośredniego projektu, jakim było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wytwarzanych przez indywidualne gospodarstwa domowe w procesie ogrzewania budynków, tj.:

- obniżenie stężenia pyłu zawieszonego PM 10,

- obniżenie stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5,

- spadek emisji gazów cieplarnianych.

Opisywany projekt miał wysoki wpływ na rozwój gospodarczo – społeczny subregionu sądeckiego. Podniesienie jakości powietrza na obszarze Gminy Muszyna ma ogromne znaczenie dla sytuacji gospodarczej regionu, stąd też działania podejmowane w projekcie dążyły do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz poprawy stanu atmosfery.

 

LOKALIZACJA
- Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

 

Status: Projekt zakończony.