Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę

 

Nazwa projektu: Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę.

Nr projektu: RPMP.04.04.02-12-0215/18

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 19.04.2022 r.

Wartość projektu: 1 978 024,36 zł
Koszty kwalifikowane: 1 978 024,36 zł
Kwota dofinansowania:  1 948 273,82 zł (98,50% kosztów kwalifikowanych)
w tym;
środki europejskie: 1 948 273,82 zł
wkład własny: 29 750,54 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 30.09.2023 r.

 

Opis projektu:

Zakres projektu dotyczy wymiany istniejących przestarzałych, nieekologicznych i o niskiej sprawności urządzeń grzewczych na systemy bardziej przyjazne dla środowiska systemy spalające biomasę i paliwo gazowe wraz z niezbędną instalacją w 100 budynkach osób fizycznych na terenie gminy Muszyna. Budynki te są zlokalizowane na terenie Miasta Muszyny oraz sołectw na terenie gminy. Projekt uwzględnia również komponent termomodernizacyjny tj. przewiduje się poddanie 20 mieszkań budynków termomodernizacji w których będą wymieniane piece. W ramach projektu w poszczególnych obiektach PLANOWANE JEST PRZEPROWADZENIE NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ:

- Wymiana kotłów z oprzyrządowaniem i niezbędną zmianą instalacji w budynkach mieszkalnych wytypowanych na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji oraz wyników oceny energetycznej budynku i weryfikacji spełnienia kryteriów określonych w konkursie.

- Termomodernizacji budynków w zakresie wynikającym z oceny energetycznej, obejmujące m.in. wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami oraz docieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą.

 - Działania zwiększające świadomość ekologiczna społeczeństwa/mieszkańców poprzez opracowanie i wydruk plakatów o tematyce uświadamiającej mieszkańców gminy do niespalania odpadów komunalnych oraz paliw stałych niskiej jakości a także ulotek zawierających informacje o karach za palenie odpadów.

- Ponadto planuje przeprowadzenie spektaklu ekologicznego dla dzieci o tematyce związanej z segregacją odpadów, zanieczyszczeniem powietrza i wody, degradacją środowiska naturalnego.

 

Cele projektu:

Celem ogólnym opisywanego projektu, w kontekście długofalowego oddziaływania przedsięwzięcia, jest poprawa sytuacji społeczno–gospodarczej regionu, a w szczególności poprawa sytuacji społeczno–gospodarczej Gminy Muszyna. Do osiągnięcia celu ogólnego projektu prowadzić będzie realizacja celu bezpośredniego projektu, jakim jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wytwarzanych przez indywidualne gospodarstwa domowe w procesie ogrzewania budynków, tj.:

- obniżenie stężenia pyłu zawieszonego PM 10,

- obniżenie stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5,

- spadek emisji gazów cieplarnianych.

Opisywany projekt będzie miał wysoki wpływ na rozwój gospodarczo – społeczny subregionu sądeckiego. Podniesienie jakości powietrza na obszarze Gminy Muszyna ma ogromne znaczenie dla sytuacji gospodarczej regionu, stąd też działania podejmowane w projekcie dążyć będą do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz poprawy stanu atmosfery.

 

LOKALIZACJA
- Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

 

Status: Projekt w trakcie realizacji.