Małopolska Wieś 2021

 

 

Nazwa konkursu: Małopolska Wieś 2021

Źródło finansowania: Województwo Małopolskie

Data zawarcia umowy dotacji: 02 sierpnia 2021 r.

Wartość zadania: 60 000,00  zł

Kwota dotacji: 60 000,00 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji zadania: zakończenie projektu 15 listopada 2021 r.

 

Opis zadania:

Zakres projektu dotyczy udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sołectwie Powroźnik pn. „Powroźnik – najpiękniejsza małopolska wieś” poprzez m.in. zakup tkanin oraz strojów ludowych, zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa Powroźnik, zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Powroźniku oraz zakup sprzętu sportowego.

 Cele projektu:

Celem ogólnym opisywanego projektu, w kontekście długofalowego oddziaływania przedsięwzięcia, jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Powroźnik wraz z urozmaiceniem możliwości spędzania wolnego czasu. Projekt ma także na celu propagowanie tradycji i kultury.

 LOKALIZACJA

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna – sołectwo Powroźnik.

 

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2021”