Przejdź do stopki

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój obszarów zieleni z funkcją edukacyjną w uzdrowisku Muszyna

Treść

Nazwa projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój obszarów zieleni z funkcją edukacyjną w uzdrowisku Muszyna
Nr projektu (z naboru): POIS.02.05.00-00-0019/18
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Źródło współfinansowania: Fundusz Spójności
Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 14.11.2019 r.
Wartość projektu: 2 013 206,20 zł
Koszty kwalifikowane:
2 013 206,20 zł
Kwota dofinansowania: 1 711 225,27 zł (85 % kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny ogółem: 301 980,93

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 30.09.2021 r.

Opis projektu:

Założeniem projektu było wykonanie kompozycji zieleni na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, na Zapopradziu, która jest spójna pod względem kompozycyjnym
i komunikacyjnym oraz nadała wyjątkowy charakter danej przestrzeni wprowadzając bioróżnorodność gatunkową na projektowanym terenie.

Na całości danego obszaru wykonano spójne kompozycje roślinności liściastej
i iglastej o zróżnicowanej formie pokroju, kolorystyce ulistnienia i kwiatów. Zrealizowano założenie, że powstała kompozycja zieleni będzie współgrała z otoczeniem oraz podniesie jego wartość estetyczną. Grupowe nasadzenia z rodzimych drzew krzewów oraz bylin stworzyły nowe założenia, które doskonale wkomponowały się w istniejący teren zarówno komponując go na nowo jak i uzupełniając, co z kolei przyczyniło się do odtworzenia naturalnych założeń jak i do harmonijnego połączenia całej zieleni w jeden harmonijny i doskonale złożony ekosystem.

Ważnym założeniem projektu było stworzenie takiego ogrodu, aby był on zróżnicowany
i posiadał wiele nisz ekologicznych, dzięki którym zapanuje bogactwo gatunkowe. Urządzenie ogrodu skomponowano tak, aby projektowana roślinność była wielowarstwowa i różnorodna.

Co najmniej 70% powierzchni terenu stanowi teren zielony. W zagospodarowaniu terenu zostawiono też wolne przestrzenie, place, gdzie można będzie odpocząć, zjeść oraz organizować różnego rodzaju wydarzenia kulturalne np. wystawy, festiwale.

Projekt pozwolił na połączenie funkcji ekologicznej, rekreacyjnej i edukacyjnej terenów zielonych w mieście Muszyna. Teren będzie dostępny bezpłatnie dla społeczeństwa po zakończeniu realizacji projektu.

Powierzchnia terenu objętego projektem- 3,31 ha

 

Cel projektu:

Celem gł. projektu było przygotowanie i udostępnienie terenów zielonych w mieście Muszyna o ok. 3 ha powierzchni. Dzięki realizacji projektu powstały m.in. skwery, ptasie osiedle, naturalne łąki itd.

Do celów szczegółowych zalicza się:

1.  Ograniczenie antropopresji na najcenniejsze i wrażliwe ekosystemy obszaru i stworzenie oraz zachowanie obszarów ukształtowanych w sposób naturalny, zbliżony do dzikiego, istotnie podnoszący różnorodność biologiczną oraz wprowadzenie bioróżnorodności gatunkowej na projektowanym terenie. Było to możliwe dzięki pracom polegającym na ograniczeniu występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych i tworzenie wielopiętrowych i wielogatunkowych założeń zieleni, opartych na gatunkach rodzimych,

tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków.

2. Podniesienie walorów przyrodniczych Muszyny wraz z podniesieniem świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony obszarów, przez stworzenie zielonych miejsc do wypoczynku i rekreacji oraz edukacji.

3. Poprawa parametrów powietrza, mikroklimatu. Zieleń umożliwia poprawę mikroklimatu, jakości powietrza czy walorów estetycznych otoczenia. Jednym z el. pozytywnie wpływających na jakość powietrza i klimat jest zwiększenie drzew na terenie miast. Stąd nasadzenia drzew

w projekcie wpłyną pozytywnie na parametry i mikroklimat tego miasta.

 

Zakres realizacji inwestycji obejmował:

Projektowana zieleń obejmowała wykonanie następujących elementów:

1. Rabata w kształcie motyla

2. Rabata w kształcie fortepianu

3. Rabata w kształcie ptasiego osiedla

4. Rabata dla jeży

5. Rabata dla wiewiórek

6. Rabata z drzewami

7. Rabata w kształcie donic łącząca tereny zielone tzw. górnego i dolnego Zapopradzia

8. Rabata zabezpieczająca osuwisko

9. Rabata w kształcie łabędzi

10. Rabata w kształcie bociana

11. Rabata w kształcie żabki

12. Rabata w kształcie rybki

13. Pola (rabaty) krokusów

14. Naturalna łąka

 

Ponadto wykonano elementy małej architektury:

 - bramy powitalne tzw. witacze (2 szt.),

-  tablice promocyjne projektu (2 szt.),

oraz

aranżacje świetlno - dźwiękowe części el. zieleni oraz el. małej architektury.

 

Statut:
Projekt zakończony.