Przejdź do stopki

Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro

Treść

Nazwa projektu / Názov projektu: Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro
/ Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará ľubovňa, Chmeľnica , Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytro

Nr projektu / Číslo projektu: PLSK 01.01.00-12-0109/17

Program / Program: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020
Źródło współfinansowania / Spolufinancovanie source: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu / Dátum dohody o financovaní projektu: 02.09.2019 r.

 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2019 r - czerwiec 2022 r.


Partner wiodący / Vedúci partner:
Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój (PL)
ul. Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój
www.piwniczna.pl

Partner 1 / Parnter 1:
Gmina Rytro (PL)
Rytro 265
33-343 Rytro
www.rytro.pl

Partner 2 / Parnter 2
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna (PL)
Ul. Rynek, 31, 33-370 Muszyna
www.muszyna.pl

Partner 3 / Parnter 3
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa (SK)
Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
www. www.lrz.sk/o-zdruzeni

Wartość całkowita projektu:1 429 125,83€ (6.102.367,29 zł).                                        
Wartość całego dofinansowania:1 214 756,87 € (5.187.011,83 zł),

W tym:

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój: 335 165,77 €, w tym z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja - 284 890,88 € (85%)

Wkład własny / Vlastný vklad - 50 274,89

Gmina Rytro: 537 318,30 €, w tym z:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja - 456 720,52 € (85%)

Wkład własny / Vlastný vklad - 80 597,78 €

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna: 128 470,56 €, w tym z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja - 109 199,96 € (85%)

Wkład własny / Vlastný vklad - 19 270,60 €

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa: 428 171,20 €, w tym z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja - 363 945,51  € (85%)

Środki z budżetu państwa / Prostriedky zo štátneho rozpočtu - 42 817,12 €

Wkład własny / Vlastný vklad - 21 408,57 €

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

W ramach realizacji projektu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania pn. „Budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”. 

W ramach wspomnianego porozumienia WM zapewniło uzupełnienie środków na realizację działań inwestycyjnych w formie dotacji celowej. Jednocześnie do współpracy przy realizacji wspomnianego porozumienia UMWM upoważnił Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Krakowie.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wszechstronny rozwój obszaru pogranicza polsko-słowackiego poprzez połączenie posiadanych możliwości i potencjałów, a także pogłębienie wzajemnej współpracy i wykorzystanie dziedzictwa kulturowo przyrodniczego do budowy zintegrowanego produktu turystycznego opartego o międzynarodowy szlak rowerowy Eurovelo 11.

Działania inwestycyjne dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w ramach projektu obejmowały:

1. Budowę 3 odcinków trasy o łącznej dł. 3 280,31 m, w tym:

- odcinek 1c: dł. 900 m; organizacja ruchu, w ruchu ogólnym po istniejącej drodze powiatowej 1515K (od przejazdu kolejowego w dzielnicy Folwark do budynku szkoły);

- odcinek 2: dł. 571,31 m; roboty budowlane, ścieżka rowerowa obok drogi powiatowej, nawierzchnia asfaltowa (od szkoły do kościoła w dzielnicy Folwark).

- odcinek 2a: dł. 1 809,00 m; organizacja ruchu, w ruchu ogólnym po istniejącej drodze powiatowej 1515K i 1514K (od kościoła do stacji PKP).

-przeniesienie przy odcinku nr 2 masztu słupa oświetlenia ulicznego poza obszar wybudowanej trasy rowerowej.

Oznakowanie – zgodnie ze standardami EV - po istniejących drogach o małym natężeniu ruch przebiegających przez miejscowości:

Dzięki ukończonym pracom został przygotowany spójny i zintegrowany polsko-słowacki produkt turystyczny bazujący na zasobach kulturalno-przyrodniczych każdego z partnerów projektu i generujący korzyści dla każdego z nich.

Jedno z działań promocyjnych przygotowanych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna w ramach projektu polegało na przygotowaniu ok. dziesięciominutowego filmu wykonanego techniką zdjęć lotniczych z wykorzystaniem drona. Film przedstawia najciekawsze fragmenty nowo wybudowanej trasy EV11 w miejscowościach Stara Lubowla, Chmel’nica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro. W ramach przygotowanego materiału została przedstawiona zarówno inwestycja linowa, jak również ukazano piękno krajobrazu otaczającego ścieżkę, najciekawsze elementy przyrody, które rowerzysta może spotkać w czasie podróży, a także najciekawsze zabytki (zamki, cerkwie, układy urbanistyczne).

Film został przygotowany w dwóch wersjach językowych polskiej i słowackiej, z odrębnym udziałem polskiego i słowackiego lektora (linki poniżej).

Filmy

  • Film promujący EV11 (PL)

  • Film promujący EV11 (SK)