Przejdź do stopki

Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej

Treść

 

Źródło dofinansowania: 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

Zasięg: województwo Małopolskie

Planowany okres realizacji: 01.04.2019 – 31.03.2022

Kwota dofinasowania: 5 270 106,25 zł

Cel główny projektu:        

Celem projektu jest, wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw, działających w branży przemysłu czasu wolnego w miejscowościach uzdrowiskowych regionu oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski, jako marki gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowiskowej, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym.

 

Uczestnicy Projektu:

Projekt skierowany jest do MŚP działających w branży przemysłu czasu wolnego z terenu Województwa Małopolskiego prowadzących działalność́ na terenie gmin uzdrowiskowych Małopolski m.in. do hoteli/pensjonatów i innych miejsc zakwaterowania, ośrodków SPA, przedsiębiorstw agroturystycznych, przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu sportu i rekreacji, kultury i gastronomii. Beneficjentami Projektu będą̨ przedsiębiorcy z wszystkich gmin uzdrowiskowych Województwa Małopolskiego.

Do Projektu rekrutowani będą przedsiębiorcy z branży MŚP mający siedzibę̨ lub oddział (weryfikacja na podstawie CEiDG lub KRS) lub prowadzący działalność na terenie województwa Małopolskiego oraz świadczący usługi w branży przemysłu czasu wolnego z  8 gmin uzdrowiskowych Małopolski (weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu rekrutacyjnym). Rekrutowane do projektu MŚP będą̨ posiadać, ze względu na specyfikę branży, strategię/plan rozwoju pozyskania klientów z rynków z zewnętrznych.

 

 

W ramach projektu realizowane będą działania w zakresie:

  1. promocji oferty gospodarczej regionu w zakresie turystyki uzdrowiskowej,
  2. wsparcia małopolskich MŚP z branży przemysłu czasu wolnego prowadzących działalność w miejscowościach uzdrowiskowych regionu w ekspansji na rynki zewnętrzne
  3. wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie w miejscowościach uzdrowiskowych.

 

Działania realizowane w 3-letnim projekcie to:

  1. Organizacja Międzynarodowych Targów Turystyki Uzdrowiskowej w Małopolsce
  2. Promocja oferty turystycznej MŚP przy pomocy innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych
  3. Promocja oferty turystycznej regionu w telewizji, radiu i Internecie oraz w formie tradycyjnej (materiały promocyjne, drukowane)
  4. Wyjazdy delegacji na międzynarodowe targi turystyczne
  5. Baza możliwości inwestycyjnych
  6. Warsztaty dla MŚP

 

Koszt całkowity realizacji Projektu to 6.200.125 zł

 

Kierownik Projektu: Przemysław Zaremba, mail: pzaremba@f-rr.org

 

Szczegóły Projektu: http://f-rr.org/projects-archive/dzialanie-3-3-umiedzynarodowienie-malopolskiej-gospodarki-poddzialanie-3-3-1-promocja-gospodarcza-malopolski/