Przejdź do stopki

Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny

Treść

Nazwa projektu: Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny
Nr projektu: RPMP.11.02.00-12-0791/17
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 24.08.2018 r.
Wartość projektu:   21 696 929,50 zł
Koszty kwalifikowane: 17 219 427,76 zł
Kwota dofinansowania:  12 914 570,81 zł (75 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny ogółem: 8 782 358,69
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 30.06.2021 r.

 

Opis projektu:

Założeniem projektu była realizacja działań rewitalizacyjnych podjętych na podobszarze rewitalizacji Osiedla Śródmieście, w którym zawiera się obszar w centrum rynku obejmujący Rynek i ul. Kościelną. Działania rewitalizacyjne podjęte w ramach projektu polegały m.in. na przebudowie przestrzeni publicznej (nawierzchni płyty rynku, istniejących skwerów - alejek spacerowych, nasadzenia roślin, elementy małej architektury takie jak np.: fontanna, rzeźby, ławki, kosze), odrestaurowaniu piwnic wraz z wykonaniem obiektu o funkcji kulturowej uwzględniającego m.in. zagospodarowanie pomieszczeń pełniących funkcje muzealne, punktu poboru wody mineralnej, stylizowana sala ślubów, rewitalizację ulicy Kościelnej poprzez modernizację nawierzchni jezdni, chodnika, oświetlenia i kanalizacji burzowej.

Projekt nastawiony był na rewitalizację obszarów zdegradowanych oraz zaspokaja potrzeby różnych osób, służąc poprawie jakości życia mieszkańców danego obszaru i zwiększając szanse rozwojowe wskutek kompleksowych przekształceń.

 

 Cel projektu:

- rewitalizacja przestrzeni publicznej będącej miejscem spotkań oraz działań integracyjnych mieszkańców dzięki przebudowie nawierzchni płyty rynku z przyległą ulicą Kościelną (wskaźnik: powierzchnia zrewitalizowana 1,61 ha).

- stworzenie miejsca o funkcjach kulturowych poprzez wykonanie obiektu, który będzie posiadał zagospodarowane pomieszczenia pełniące m.in. o funkcjach muzealnych, punkt poboru wody mineralnej, stylizowaną salę ślubów (wskaźnik: 1 obiekt).

 

Zakres realizacji inwestycji obejmował:

1.      Przebudowę nawierzchni płyty rynku, odrestaurowanie piwnic wraz z wykonaniem obiektu o funkcji kulturowej (Ratusz) uwzględniającego m.in. zagospodarowanie pomieszczeń pełniących funkcje muzealne, punktu poboru wody mineralnej, stylizowaną salę ślubów. Parametry obiektu przedstawiają się następująco: wys. 11,83m, dł.23,05m, szer.17,50 m, pow. użytk.984,59m2. Liczba kondygnacji: 2 nadziemne i 1 podziemna. Zaprojektowano budynek w miejscu istniejących reliktów archeologicznych. Budynek kształtem nawiązuje do stylistyki budynków publicznych z regionu Sądecczyzny, na planie złożonym z prostokątów wielkością i lokalizacją nawiązujący do istniejących ruin. Obiekt nakryty dachem o niewielkim spadku otoczonym attyką. Zaprojektowano układ konstrukcyjny budynku w konstrukcji szkieletu żelbetowego z żelbetowymi stropami i żelbetowym stropodachem, klatkami schodowymi. Ściany wewnętrzne wykończone tynkiem i okładzinami ściennymi (tapety, detale architektoniczne). Wykończenie zewn. tynk zewnętrzny.

2.      Rewitalizację ulicy Kościelnej, poprzez modernizację nawierzchni jezdni, chodnika, oświetlenia i kanalizacji burzowej. W ramach prac zw. z rewitalizacją ulicy i nawierzchni płyty rynku objętych rewitalizacją zostało 1,61 ha pow. Prace w tym zakresie dotyczyły głównie remontu dróg w tym zmianie nawierzchni, istniejących chodników, przebudowy oświetlenia drogowego, remont istniejących urządzeń infrastruktury techn. itd.

 Status: projekt zakończony