Przejdź do stopki

Budowa strefy wypoczynkowo – rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie”

Treść

 

Nazwa projektu: Budowa strefy wypoczynkowo – rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie”
Nr projektu: RPMP.06.03.02-12-0514/16
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 29.12.2017 r.
Wartość projektu: 6 915 707,73 zł
Koszty kwalifikowane: 6 908 327,73 zł
Kwota dofinansowania:  5 181 245,78 zł (75,00% kosztów kwalifikowanych)
w tym:
współfinansowanie UE: 4 663 121,20 zł
współfinansowanie krajowe: 518 124,58 zł
wkład własny ogółem: 1 734 461,95 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 31.12.2019 r.

 

Opis projektu:
Projekt dotyczył budowy strefy wypoczynkowo–rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie” w Muszynie. Działanie to stanowiło kontynuację inwestycji i prac, które miały uporządkować przestrzeń na tym obszarze oraz przywrócić mu jego dawne funkcje, służebne wobec funkcji uzdrowiskowej. Lokalizacja inwestycji to lewy brzeg Popradu gdzie znajduje się dawna dzielnica uzdrowiskowa „Zapopradzie”.

 

Cel projektu:
- Zagospodarowanie Zapopradzia oraz wykorzystanie jego walorów przyrodniczych w celu stworzenia nowej przestrzeni (parku) przyjaznej dla turystów i kuracjuszy w tym osób niepełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi.

- Zwiększenie oferty w zakresie nowej infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej Muszyny - wprowadzenie do oferty uzdrowiska nowych usług/produktów.

- Stworzenie w uzdrowisku nowej infrastruktury i oferowanie nowych usług/produktów turystycznych.


Zakres projektu:

Założeniem projektu było stworzenie nowoczesnego parku uzdrowiskowego o pow. ok.3ha w Muszynie na który składają się:

 

1. STAW rekreacyjny o nieregularnej linii brzegowej odzwierciedlający naturalne rozlewisko i roślinność, gdzie znajdują się dzikie zwierzęta (np. żaby, traszki). Na obszarze znajduje się ptasia wyspa w znacznej części linia brzegowa porośnięta jest krzewami i szuwarami np. z trzciny pospolitej, pałki szerokolistnej z przeznaczeniem dla kolonii lęgowych ptaków, które mają stanowić atrakcję przyrodniczą. Wokół stawu znajdują się tereny otwarte zintegrowane z alejkami spacerowymi okalającymi staw. Wykonana została fontanna napowietrzająca toń stawu, molo i kładka.

 

2. WOLIERY z ptakami ozdobnymi - służą poprawieniu estetyki i wzbogaceniu ogrodu. Swoim kształtem przypominać mają żagle. Wnętrza klatek zaaranżowane są poprzez nasadzenia drzewek i krzewów odpowiednich dla danego gatunku ptaków.

 

3. BUDYNKI:

a) pawilon letni

b) pawilon gospodarczy

 

4. OGRODY TEMATYCZNE: antyczny, nowoczesny, skalny, francuski

 

5. PROMENADA SPACEROWA - ścieżka wyniesiona ponad teren z zejściami zarówno do ogrodów, jak i w kierunku rzeki Poprad.
 

6. ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE tj. nasadzenia roślinne, system nawadniania, el. małej architektury: ławki, stoliki, kosze, kamienne dekoracje: figury, donice, wazy itp., oświetlenie parkowe i utwardzenie terenu (modernizacja miejsc postojowych) i monitoring, przebudowa sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji, przyłącza wody, opracowanie dok. projektowej i budowlanej.

 

LOKALIZACJA
Lewy brzeg Popradu gdzie znajduje się dawna dzielnica uzdrowiskowa „Zapopradzie”.